Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16440
Title: Вплив метаболітотропної терапії на метаболічні показники крові у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії у поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом 2-го типу з різними генотипами гена PPARγ2
Other Titles: Влияние метаболитотропной терапии на метаболические показатели крови у больных гипертонической болезнью II стадии в сочетании с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа с разными генотипами гена PPARγ2
Effect of metabolitotropic therapy on metabolic blood indices in patients with stage 2 essential hypertension associated with cardiac ischemia and type 2 diabetes mellitus with different genotypes of PPARγ2 gene
Authors: Білецький, Семен Віссаріонович
Сидорчук, Лариса Петрівна
Бойко, Василь Васильович
Казанцева, Тетяна Василівна
Петринич, Оксана Анатоліївна
Билецкий, С.В.
Сидорчук, Л.П.
Бойко, В.В.
Казанцева, Т.В.
Петринич, О.А.
Biletskyi, S.V.
Sydorchuk, L.P.
Boyko, V.V.
Kazantseva, T.V.
Petrynych, O.A.
Keywords: гіпертонічна хвороба
ішемічна хвороба серця
цукровий діабет 2
показники метаболізму
поліморфізм гена PPARγ2
Корвітин
Тівортін
гипертоническая болезнь
ишемическая болезнь сердца
сахарный диабет 2
показатели метаболизма
полиморфизм гена PPARγ2
Корвитин
Тивортин
essential hypertension
cardiac ischemia
type 2 diabetes mellitus
metabolism indices
polymorphism of PPARγ2 gene
Corvitin
Tivortin
Issue Date: 2019
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: Мета роботи – вивчити особливості метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії (ГХ ІІ ст.) у поєднанні з ішемічною хворобою серця (ІХС) і цукровим діабетом 2-го типу (ЦД 2) залежно від поліморфізму гена PPARγ2 та дослідити ефективність їх корекції інгібітором 5-ліпоксигенази Кверцетином (Корвітином) і донатором NO – Аргініном гідрохлоридом (Тівортіном) на тлі застосування базисної терапії. Матеріал і методи. У дослідження увійшли 62 хворих на ГХ ІІ ст. 1-3-го ступеня в поєднанні з ІХС (стенокардія напруження І-ІІ функціонального класу) та ЦД 2, з них у 35 хворих вивчали ефективність метаболітотропної терапії з використанням Кверцетину (Корвітину) і Аргініну гідрохлориду (Тівортіну) залежно від поліморфізму гена PPARγ2. Досліджували показники вуглеводного, ліпідного обміну, оксидантно-антиоксидантної системи. Результати. У обстежених хворих на ГХ ІІ ст. в поєднанні з ІХС і ЦД 2 з генотипами Pro/Pro та Pro/Ala гена PPARγ2 всі вивчені показники метаболізму, за виключенням глутатіонпероксидази та каталази у пацієнтів з Pro/Pro генотипом, відрізнялися від таких у здорових. У пацієнтів з генотипом Pro/Pro, порівняно з генотипом Pro/Ala, виявлені достовірні вищі (p<0,05) рівні глюкози натще, імунореактивного інсуліну, індексу HOMA-IR, триацилгліцеролів. Наявність протективного генотипу Pro/Ala гена PPARγ2 у хворих супроводжувалося більш істотною позитивною динамікою показників метаболізму після лікування із застосуванням Корвітину та Тівортіну на тлі базисної терапії. Висновки. У хворих на гіпертонічну хворобу II ст. у поєднанні з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу з генотипом Pro/Pro, порівняно з генотипом Pro/Ala, виявлені достовірні вищі (p<0,05) рівні глюкози натще, імунореактивного інсуліну, індексу HOMA-IR, триацилгліцеролів, малонового альдегіду еритроцитів і нижчі рівні (p<0,05) глутатіонпероксидази і каталази. Після проведення метаболітотропної терапії з використанням Корвітину та Тівортіну відбулося достовірне поліпшення вивчених показників метаболічного гомеостазу, більш суттєво у пацієнтів з генотипом Pro/Ala гена PPARγ2. Цель работы – изучить особенности метаболических нарушений у больных гипертонической болезнью II стадии (ГБ II ст.) в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом 2-го типа (СД 2) в зависимости от полиморфизма гена PPARγ2 и исследовать эффективность их коррекции ингибитором 5-липоксигеназы Кверцетином (Корвитином) и донатором NO – Аргинином гидрохлоридом (Тивортином) на фоне применения базисной терапии. Материал и методы. В исследование вошли 62 больных ГБ II ст. 1-3-й степени в сочетании с ИБС (стенокардия напряжения I-II функционального класса) и СД 2, из них у 35 больных изучали эффективность метаболитотропной терапии с использованием Кверцетина (Корвитина) и Аргинина гидрохлорида (Тивортина) в зависимости от полиморфизма гена PPARγ2. Исследовали показатели углеводного, липидного обмена, оксидантно-антиоксидантной системы. Результаты. У обследованных больных ГБ II ст. в сочетании с ИБС и СД 2 с генотипами Pro/Pro и Pro/Ala гена PPARγ2 все изученные показатели метаболизма, за исключением глутатионпероксидазы и каталазы у пациентов с Pro/Pro генотипом, отличались от таковых у здоровых. У пациентов с генотипом Pro/Pro, по сравнению с генотипом Pro/Ala, выявлены более высокие (p<0,05) уровни глюкозы натощак, иммунореактивного инсулина, индекса HOMA-IR, триацилглицеролов. Наличие протективного генотипа Pro/Ala гена PPARγ2 у больных сопровождалось более существенной положительной динамикой показателей метаболизма после лечения с применением Корвитина и Тивортина на фоне базисной терапии. Выводы. У больных гипертонической болезнью II ст. в сочетании с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа с генотипом Pro/Pro, по сравнению с генотипом Pro/Ala, выявлены более высокие (p<0,05) уровни глюкозы натощак, иммунореактивного инсулина, индекса HOMA-IR, триацилглицеролов, малонового альдегида эритроцитов и более низкие уровни (p<0,05) глутатионпероксидазы и каталазы. После проведения метаболитотропной терапии с использованием Корвитина и Тивортина произошло достоверное улучшение изученных показателей метаболического гомеостаза, более существенно у пациентов с генотипом Pro/Ala гена PPARγ2. Objective – to study peculiarities of metabolic disorders in patients with stage 2 essential hypertension associated with cardiac ischemia and type 2 diabetes mellitus (DM2) depending on polymorphism of PPARγ2 gene and to examine the efficacy of their correction by means of Quercetin (Corvitin), a 5-lipoxygenase inhibitor, and Arginine hydrochloride (Tivortin), a NO donator, against the ground of basic therapy administration. Material and methods. The study included 62 patients with stage 2 essential hypertension of 1-3 degree associated with cardiac ischemia (effort angina of I-II functional class) and DM2. The efficacy of metabolitotropic therapy with administration of Quercetin (Corvitin) and Arginine hydrochloride (Tivortin) was examined on 35 patients depending on polymorphism of PPARγ2 gene. The indices of carbohydrate, lipid metabolism and oxidative-antioxidative system were investigated. Results. All the examined indices of metabolism, except glutathione peroxidase and catalase in patients with Pro/Pro genotypes, in the examined patients with stage 2 essential hypertension and DM2 with Pro/Pro and Pro/Ala genotypes of PPARγ2 gene differ from those of healthy individuals. Reliably higher (p<0,05) glucose levels on an empty stomach, immune reactive insulin, HOMA-IR index, triacylglycerols are found in patients with Pro/Pro genotype in comparison with Pro/Ala genotype. Availability of a protective Pro/Ala genotype of PPARγ2 gene in patients was associated with more considerable positive dynamics of metab-olism after treatment with Corvitin and Tivortin administration in addition to the basic therapy. Conclusion. Reliably higher (p<0,05) glucose levels on an empty stomach, immune reactive insulin, HOMA-IR index, triacylglycerols, malone aldehyde of erythrocytes and lower levels (p<0,05) of glutathione peroxidase and catalase were found in patients with stage 2 essential hypertension associated with cardiac ischemia and type 2 diabetes mellitus with Pro/Pro genotype in comparison with Pro/Ala genotype. After metabolitotropic therapy with administration of Corvitin and Tivortin, a reliable improvement of metabolic homeostasis exam-ined indices occurred, more considerably in patients with Pro/Ala genotype of PPARγ2 gene.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16440
Appears in Collections:Статті. Кафедра сімейної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БМВ_2019_4_016.pdf246.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.