DSpace Repository

Патологічної фізіології

Патологічної фізіології

Recent Submissions

 • Бойчук, Тарас Миколайович; Геруш, Ігор Васильович; Ходоровський, Володимир Михайлович; Колоскова, Олена Костянтинівна; Марусик, Уляна Іванівна; Boychuk, Т.М.; Gerush, I.V.; Khodorovskyi, V.М.; Koloskova, О.К.; Marusyk, U.І. (Медична освіта (науково-практичний журнал), 2018)
  Мета роботи – висвітлення досвіду впровадження симуляційних технологій у навчальний процес студентів Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" та ефективності застосування ...
 • Бойчук, Тарас Миколайович; Геруш, Ігор Васильович; Ходоровський, Володимир Михайлович; Ткач, Єлизавета Петрівна; Boichuk, Т.М.; Herush, І.V.; Khodorovskyi, V.М.; Tkach, Ye.P. (Медична освіта, 2017)
  У статті висвітлено роботу системи рейтингового оцінювання діяльності викладачів та кафедр у ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет" у рамках моніторингу належної якості науково-педагогічного персоналу, ...
 • Проняєв, Дмитро Володимирович; Кучук, Олег Петрович; Рябий, Сергій Ілліч; Волошин, Володимир Леонідович; Яковець, Кароліна Іванівна; Проняев, Д.В.; Кучук, О.П.; Рябой, С.И.; Волошин, В.Л.; Яковец, К.И.; Proniaiev, D.V.; Kuchuk, O.P.; Riabyi, S.I.; Voloshyn, V.L.; Yakoviets, K.I. (Буковинський медичний вісник, 2021)
  Мета роботи – дослідити сучасні відомості наукової літератури щодо анатомічних особливостей м'язів повік та їх підтримуючого та фіксуючого апарату. Висновок. Проведений аналіз джерел наукової літератури, присвячених ...
 • Роговий, Юрій Євгенович; Білоока, Ю.В.; Білоокий, В'ячеслав Васильович; Роговый, Ю.Е.; Белоокая, Ю.В.; Белоокий, В.В.; Rohovyi, Yu.; Bilooka, Yu.; Bilookyi, V.V. (Буковинський медичний вісник, 2018)
  Мета дослідження – проведення патофізіологічного аналізу популяційного рівня аеробної, анаеробної порожнинної мікрофлори товстої кишки за синдрому подразненого кишечнику із закрепом та діареєю з аналізом функціонального ...
 • Роговий, Юрій Євгенович; Кухарчук, О.Л.; Давиденко, Ігор Святославович; Шкробанець, Ігор Дмитрович; Майкан, Р.І.; Павлуник, К.І.; Магаляс, М.В.; Чортик, Ю.Б.; Rogovoy, Yu.Е.; Kukcharchuk, A.L.; Davidenko, I.S.; Shkrobanets, I.D.; Maykan, R.I.; Pavlunik, K.I.; Magalyas, M.V.; Chortik, Yu.B. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  В дослідах на 52 білих нелінійних щурах-самцях в поліурічну стадію сулемової нефропатії ідентифіковано пошкодження S3 сегментів проксимального відділу нефрона і виявлено дифузне розростання колагенових волокон в кірковій ...
 • Подолян, С.К.; Podolyan, S.K. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  Встановлено, що хлористий свинець впливає на всі ланки системи гемостазу, викликаючи латентний перебіг дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові. При цьому спостерігається суттєве пригнічення ферментативної ...
 • Заморський, Ігор Іванович; Сопова, Ірина Юріївна; Павлуник, К.І.; Ігнатюк, Т.В.; Zamorsky, I.I.; Sopova, I.Y.; Pavlunik, K.I.; Ignatyuk, T.V. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  В роботі досліджувався вплив гострої гіпобаричної гіпоксії на фоні введення мелатоніну на вміст первинних (дієнові кон'югати), вторинних (кетодієнові та кетотрієнові кон'югати) і третинних (шифові основи) продуктів ...
 • Заморський, Ігор Іванович; Zamorsky, I.I. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  В роботі досліджувався вплив гострої гіпобаричної гіпоксіїї на фоні введення мелатоніну на вміст первинних і вторинних продуктів пероксидного окислення ліпідів та активність основних антиоксидантних ферментів в сім'яниках ...
 • Заморський, Ігор Іванович; Пішак, Василь Павлович; Ткачук, Світлана Сергіївна; Zamorsjkyi, I.I.; Pishak, V.P.; Tkachuk, S.S. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  В роботі досліджено вплив гострої гіпобаричної гіпоксії на вміст цАМФ і цГМФ в шишкоподібному тілі самців ювенільних щурів на фоні введення антиадренергічних речовин: блокатору синтезу катехоламінів – α-метил-n-тирозину – ...
 • Роговий, Юрій Євгенович; Гоженко, Анатолій Іванович; Мислицький, Валентин Францович; Філіпова, Людмила Олегівна; Сухотник, Р.Г.; Майкан, Р.І.; Павлуник, К.І.; Грігоров, В.Ш.; Rogovoi, Yu.E.; Hozhenko, A.I.; Myslytskyi, V.F.; Filipova, L.O.; Soohotnik, R.G.; Maikan, R.I.; Pavlunyk, K.I.; Hrigorov, V.Sh. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  В дослідах на 40 білих нелінійних щурах-самцях в поліуричній стадії сулемової нефропатії в період розвитку тубуло-інтерстиційного компонента показана здатність Wobe Mugos Е нормалізувати протеолітичну активність за азоколом ...
 • Подолян, С.К.; Podolyan, S.K. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  Встановлено, що хлористий талій діє на тромбоцитарно-судинний, коагуляційний гемостаз та фібринолітичну систему. Особливістю його впливу є порушення тромбіногенезу і коагуляції фібриногену внаслідок надмірної активації ...
 • Заморський, Ігор Іванович; Сопова, Ірина Юріївна; Павлуник, К.І.; Чичеба, В.П.; Zamorskyi, I.I.; Sopova, I.Y.; Pavlunyk, К.I.; Chycheba, V.P. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  Досліджена дія внутрішньоочеревинного введення мелатоніну за постійної темряви на інтенсивність утворення первинних, вторинних і третинних продуктів пероксидного окислення ліпідів при гострій гіпобаричній гіпоксії. ...
 • Роговий, Юрій Євгенович; Мислицький, Валентин Францович; Філіпова, Людмила Олегівна; Магаляс, Віктор Миколайович; Майкан, Р.І.; Косевич, Я.В.; Зозуля, В.М.; Оленович, Ольга Анатоліївна; Нікітаєв, С.В.; Павлуник, К.І.; Rogovoy, Yu.E.; Mislitskiy, V.F.; Filipova, L.O.; Magalyas, V.M.; Maykan, R.I.; Kosevich, Ya.V.; Zozula, V.M.; Olenovich, O.A.; Nikitayev, S.V.; Pavlunik, K.I. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  В огляді літератури проаналізовані ймовірні патогентичні механізми розростання сполучної тканини при формуванні тубуло-інтерстиційного компоненту. Серед можливих факторів патогенезу зосереджено увагу на колагеназостимулюючій ...
 • Заморський, Ігор Іванович; Zamorsky, I.I. (Буковинський медичний вісник, 1998)
  Досліджена дія різного роду освітлення – природних умов, постійного освітлення і постійної темряви – на вміст продуктів пероксидного окислення ліпідів та активність антиоксидантних знешкоджуючих ферментів у гомогенатах ...
 • Роговой, Юрий Евгеньевич; Гоженко, Анатолий Иванович; Магаляс, Виктор Николаевич; Кокощук, Георгий Ильич; Никулина, Г.Г.; Проняев, Владимир Иванович; Кушнир, В.Н.; Калугин, Вадим Анисимович; Роговий, Юрій Євгенович; Гоженко, Анатолій Іванович; Магаляс, Віктор Миколайович; Кокощук, Георгій Ілліч; Нікуліна, Г.Г.; Проняєв, Володимир Іванович; Кушнір, В.Н.; Калугін, Вадим Онисимович; Rohovyi, Yu.Ye.; Gozhenko, A.I.; Mahalias, V.N.; Kokoshchuk, G.I.; Nikulina, G.G.; Proniaiev, V.I.; Kushnir, V.N.; Kalugin, V.A. (Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2004)
  Авторами запропонований новий спосіб препарування нефронів при експериментальних морфологічних дослідженнях. Точність диференціювання сегментів нефрону становить 100%.
 • Роговый, Ю.Е.; Гоженко, А.И.; Магаляс, В.Н.; Rohovyj, Yu.Ye.; Gozhenko, A.I.; Mahalias, V.N. (Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2002)
  Спосіб визначення пошкодження відділів нефрону шляхом гістоензимохімічного дослідження біопсійного матеріалу можна використовувати в клініці й експерименті при вивченні патогенезу захворювань нирок.
 • Бойко, Олександр Васильович; Boiko, O.V. (Буковинський медичний вісник, 1999)
  У дослідах на 50 статевонезрілих нелінійних білих щурах-самцях встановлено активацію фібринолітичної системи в шлунку та тонкій кишці за гострої гіпоксичної гіпобаричної гіпоксії на фоні введення мелатоніну. У даній групі ...
 • Кухарчук, О.Л.; Кузнєцова, Олександра Володимирівна; Філіпова, Людмила Олегівна; Kukharchuk, O.L.; Kuznetsova, O.V.; Filipova, L.O. (Буковинський медичний вісник, 1999)
  З метою визначення ролі ксенобіотиків у механізмах першої фази акцидентальної інволюції вилочкової залози проведено вивчення змін тканинного протеолізу і фібринолізу в тимусі за гострої (сулема) та хронічної (хлористий ...
 • Ротар, Олександр Васильович; Мислицький, Валентин Францович; Кулачек, Федір Григорович; Ротар, Василь Іванович; Петринич, Володимир Володимирович; Ротар, А.В.; Мыслицкий, В.Ф.; Кулачек, Ф.Г.; Ротар, В.И.; Петринич, В.В.; Rotar, O.V.; Myslitsky, V.F.; Kulachek, F.G.; Rotar, V.I.; Petrinich, V.V. (Клінічна та експериментальна патологія, 2002)
  В експерименті на білих щурах вивчали вплив ізоволемічної гемодилюції препаратом гідроксиетилкрохмалю рефортаном на газотранспортну функцію крові і кислотно-лужний стан. Встановлено, що гемодилюція при гематокриті 0,30 л/л ...
 • Давиденко, Ігор Святославович; Приходько, С.Д.; Давыденко, И.С.; Приходько, С.Д.; Davydenko, I.S.; Prykhodko, S.D. (Клінічна та експериментальна патологія, 2002)
  Гістопатологічними методами вивчено структуру хоріального дерева. При матково-плацентарній формі хронічної плацентарної недостатності (ХПН) незрілість зареєстрована в 56,2%. Переважав варіант дисоційованого розвитку ...

View more