Підрозділи БДМУ

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Сметанюк, О.В.; Булик, Роман Євгенович; Власова, Катерина Василівна; Волошин, Володимир Леонідович; Smetaniuk, O.V.; Bulyk, R.Ye.; Vlasova, K.V.; Voloshyn, V.L. (Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2019)
  Резюме. У статті розглядаються результати досліджень морфофункціонального стану нейронів надзорових (супраоптичних) ядер гіпоталамуса щурів в умовах різної тривалості світлового режиму. За стандартного світлового режиму у ...
 • Бабінцева, Анастасія Геннадіївна; Годованець, Юлія Дмитрівна; Агафонова, Л.В.; Кошурба, І.В.; Бабинцева, А.Г.; Годованец, Ю.Д.; Агафонова, Л.В.; Кошурба, И.В.; Babintseva, A.G.; Hodovanets, Y.D.; Agafonova, L.V.; Koshurba, I.V. (Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2019)
  Резюме. Діяльність сечової системи має важливе значення для підтримки гомеостазу, що визначається її участю у звільненні організму від кінцевих продуктів обміну, чужорідних та токсичних речовин; забезпеченні підтримки ...
 • Бабінцева, Анастасія Геннадіївна; Бевцик, А.В.; Агафонова, Л.В.; Бабинцева, А.Г.; Бевцык, А.В.; Агафонова, Л.В.; Babintseva, A.G.; Bevtsyk, A.V.; Agafonova, L.V. (Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2018)
  Резюме. У роботі представлено результати досліджень ефективності застосування препаратів групи метилксантинів для запобігання тяжкої ренальної дисфункції у критично хворих новонароджених дітей. Ренопротекторний ефект даної ...
 • Безрук, Володимир Володимирович; Безрук, Тетяна Олександрівна; Андрійчук, Т.П.; Первозванська, О.І.; Мігалчан, А.Б.; Юрнюк, С.В.; Веля, М.І.; Безрук, В.В.; Безрук, Т.А.; Андрийчук, Т.П.; Первозванська, О.И.; Мигалчан, А.Б.; Юрнюк, С.В.; Веля, М.И.; Bezruk, V.V.; Bezruk, Т.О.; Andriychuk, T.P.; Pervozvanska, O.I.; Mihalchan, A.B.; Yurniuk, S.V.; Velya, M.I. (Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2018)
  Резюме. В умовах сучасної медичної практики для раціональної антибактеріальної терапії обов'язково слід враховувати можливі зміни чутливості збудників, зокрема уропатогенів, у часі. Виявлення регіональних особливостей ...
 • Гаєвська, Марина Юріївна; Новлюк, О.Г.; Ткачук, О.І.; Гаевская, М.Ю.; Новлюк, А.Г.; Ткачук, А.И.; Gajevska, M.Y.; Novljuk, A.G.; Tkachuk, A.I. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – дослідити ефективність комплексного місцевого застосування протигрибкових препаратів у лікуванні оніхомікозів стоп. Матеріали і методи. Обстежено 46 пацієнтів із оніхомікозом стоп (28 чоловіків і 18 жінок ...
 • Марчук, О.Ф.; Марчук, Володимир Федорович; Марчук, Юлія Федорівна; Андрійчук, Денис Романович; Кулачек, В.Т.; Кулачек, Я.В.; Марчук, О.Ф.; Марчук, В.Ф.; Марчук, Ю.Ф.; Андрейчук, Д.Р.; Кулачек, В.Т.; Кулачек, Я.В.; Marchuk, O.F.; Marchuk, V.F.; Marchuk, Yu.F.; Andriychuk, D.R.; Kulachek, V.T.; Kulachek, Ya.V. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – встановити особливості розвитку кісток кисті в онтогенезі людини. Матеріал і методи. Дослідження проведено на 12 зародках, передплодах та плодах людини методами мікроскопії серійних гістологічних зрізів, ...
 • Мельничук, Лариса Василівна; Задерей, А.О.; Вострікова, І.С.; Мельничук, Л.В.; Задерей, А.А.; Вострикова, И.С.; Melnichuk, L.V.; Zaderey, A.A.; Vostricova, I.S. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – проведення аналізу епідемічної ситуації на грип та гострі респіраторні захворювання серед дітей у сезоні 2018-2019 років. Матеріал і методи. Вивчено захворюваність дітей на грип та гострі респіраторні ...
 • Тащук, Віктор Корнійович; Тащук, М.В.; Іванчук, Павло Романович; Тащук, В.К.; Тащук, М.В.; Иванчук, П.Р.; Tashchuk, V.K.; Tashchuk, M.V.; Ivanchuk, P.R. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – порівняти можливості визначення варіабельності частоти пульсу (ВЧП) під час реєстрації фотоплетизмографії (ФПГ) на смартфоні з розрахунком показників варіабельності серцевого ритму (ВСР) при цифровому аналізі ...
 • Анохіна, Світлана Іванівна; Анохина, С.И.; Anokhina, S.I. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – вивчити комбінований вплив L-тироксину та мелатоніну на механізми регуляції фібрино- та протеолітичних процесів у плазмі крові білих щурів. Матеріал та методи. Експерименти проведені на самцях нелінійних ...
 • Нечитайло, Дмитро Юрійович; Міхєєва, Тетяна Миколаївна; Нечитайло, Д.Ю.; Михеева, Т.Н.; Nechytailo, D.Yu.; Miheeva, T.N. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Артеріальна гіпертензія – захворювання, що характеризується періодичним або стійким підвищенням артеріального тиску, виникає на фоні надмірної активності симпатоадреналової або ренін-ангіотензин-альдостеронової систем. ...
 • Ватаманюк, Наталія Вікторівна; Токар, О.М.; Басіста, А.С.; Ватаманюк, Н.В.; Токарь, О.М.; Басистая, А.С.; Vatamaniuk, N.V.; Tokar, O.M.; Basista, A.S. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – оцінити ефективність лікування початкової стадії генералізованого пародонтиту Er: YAG лазером. Методи і матеріали. Клінічно спостерігали за 35 хворими із початковою стадією генералізованого пародонтиту. Першу ...
 • Телекі, Яна Михайлівна; Ібрагімова, Людмила Сільвестрівна; Городинський, Сергій Ілліч; Гончарук, Людмила Михайлівна; Телеки, Я.М.; Ибрагимова, Л.С.; Городинский, С.И.; Гончарук, Л.М.; Teleki, Ya.M.; Ibragimova, L.S.; Gorodynsky, S.I.; Goncharuk, L.M. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – оцінка рівня циркулюючого васкулоендотеліального фактора росту (VEGF) та гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора росту (G-CSF) у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) із супутнім ...
 • Коваленко, Світлана Вікторівна; Новиченко, С.Д.; Скринчук, О.Я.; Гайдичук, Володимир Степанович; Петрюк, Анатолій Євгенович; Коваленко, С.В.; Новиченко, С.Д.; Скринчук, О.Я.; Гайдичук, В.С.; Петрюк, А.Е.; Kovalenko, S.V.; Novychenko, S.D.; Skrynchuk, O.Ya.; Haidychuk, V.S.; Petriuk, A.Ye. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – дослідження вентиляційної функції зовнішнього дихання (ФЗД) і характер її змін у відповідь на бронходилятатор у пацієнтів на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) та бронхіальну астму (БА) із ...
 • Анохіна, Світлана Іванівна; Анохина, С.И.; Anokhina, S.I. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – провести порівняльний аналіз змін показників фібринолітичної активності тканин внутрішніх органів щурів під впливом мелатоніну за умов нормальної та пригніченої функції щитоподібної залози. Матеріал і методи. ...
 • Косуба, Раїса Борисівна; Гордієнко, Віктор Веніамінович; Перепелиця, Олеся Орестівна; Косуба, Р.Б.; Гордиенко, В.В.; Перепелиця, О.О.; Kosuba, R.B.; Gordienko, V.V.; Perepelytsia, O.O. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Дослідження присвячене з'ясуванню впливу антидотного препарату унітіолу (2,3-димеркаптопропансульфонату натрію) на функціональний стан нирок за різної тривалості застосування. Мета роботи – дослідити вплив унітіолу на ...
 • Тащук, Віктор Корнійович; Хребтій, Г.І.; Пересунько, О.М.; Хмара, Р.С.; Шкварковська, Н.В.; Маліневська-Білійчук, О.В.; Тащук, В.К.; Хребтий, Г.И.; Пересунько, О.М.; Хмара, Р.С.; Шкварковская, Н.В.; Малиневская-Билийчук, А.В.; Tashchuk, V.K.; Hrebtiy, G.I.; Peresunko, O.M.; Hmara, R.S.; Shkvarkovska, N.V.; Malinevska-Biliichuk, O.V. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Тромбоемболія легеневої артерії – це патологія, частота випадків якої прогресивно збільшується і потребує комплексного підходу, який включає оцінку клінічної симптоматики, врахування наявних факторів ризику та даних ...
 • Мельничук, Лариса Василівна; Задерей, А.О.; Вострікова, І.С.; Мельничук, Л.В.; Задерей, А.А.; Вострикова, И.С.; Melnychuk, L.; Zaderey, A.; Vostrikova, I. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – провести аналіз епідемічної ситуації на кір у м. Чернівцях та виявити ймовірні фактори, що впливають на епідемічний процес цієї інфекції. Матеріали і методи. Вивчено статистичні дані захворюваності на кір ...
 • Остафійчук, Дмитро Іванович; Шайко-Шайковський, О.Г.; Білов, М.Є.; Чіботару, К.І.; Остафийчук, Д.И.; Шайко-Шайковский, О.Г.; Билов, М.Е.; Чиботару, К.И.; Ostafiychuk, D.I.; Shaiko-Shaikovsky, O.S.; Bilov, M.E.; Chibotaru, K.I. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Резюме. Термографія – сучасний діагностичний метод, який на сьогодні все частіше застосовується в медичних дослідженнях у зв’язку з достатньою інформативністю і неінвазивністю. У роботі розглянуто можливості термографії в ...
 • Кільмухаметова, Ю.Х.; Батіг, Віктор Маркиянович; Кильмухаметова, Ю.Х.; Батиг, В.М.; Kilmukhametova, Yu.H.; Batig, V.M. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – проаналізувати динаміку концентрації IgG при розвитку експериментального виразково-некротичного гінгівіту без та на тлі місцевого лікування комплексом антиоксидантних препаратів. Матеріали і методи, дослідження ...
 • Барбе, Адріан Михайлович; Бербець, Андрій Миколайович; Давиденко, Ігор Святославович; Юзько, Олександр Михайлович; Барбэ, А.М.; Бербец, А.Н.; Давиденко, И.С.; Юзько, А.М.; Barbe, A.M.; Berbets, A.M.; Davydenko, I.S.; Yuzko, O.M. (Клінічна та експериментальна патологія, 2019)
  Мета роботи – розроблення та визначення ефективності експериментальної моделі ендометріозу на білих самках щурів. Матеріал і методи. В експерименті взяли участь 23 статевозрілі нелінійні білі щури Rattus Norvegicus Wistar ...

View more