DSpace Repository

Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу III стадії у поєднанні з ішемічною хворобою серця та їх корекція Кверцетином і Аргініном гідрохлоридом

Show simple item record

dc.contributor.author Білецький, Семен Віссаріонович
dc.contributor.author Бойко, Василь Васильович
dc.contributor.author Казанцева, Тетяна Василівна
dc.contributor.author Петринич, Оксана Анатоліївна
dc.contributor.author Шкраба, Я.М.
dc.contributor.author В.В. Бойко
dc.contributor.author Билецкий, С.В.
dc.contributor.author Бойко, В.В.
dc.contributor.author Казанцева, Т.В.
dc.contributor.author Петринич, О.А.
dc.contributor.author Шкраба, Я.М.
dc.contributor.author Biletskyi, S.V.
dc.contributor.author Boyko, V.V.
dc.contributor.author Kazantseva, T.V.
dc.contributor.author Petrynych, O.A.
dc.contributor.author Shkraba, Ya.M.
dc.date.accessioned 2021-01-28T14:27:33Z
dc.date.available 2021-01-28T14:27:33Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.other УДК 616.12-008.331.1-06:616.12-005.4]-008.9-085.35:[547.495.9+547.972.35
dc.identifier.other DOI:10.24061/2413-0737.ХХIII.1.89.2019.2
dc.identifier.uri http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16444
dc.description.abstract Мета роботи – вивчити особливості метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу III стадії (ГХ ІІІ ст.) у поєднанні з ішемічною хворобою серця (ІХС) та дослідити ефективність їх корекції шляхом впливу на інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) і ендотеліальну дисфункцію інгібітором 5-ліпоксигенази Кверцетином (Корвітином) і донатором NO – Аргініном гідрохлоридом (Тівортіном) на тлі застосування базисної терапії (БТ). Матеріал і методи. У дослідження включено 55 хворих на ГХ ІІІ ст. у поєднанні з ІХС, які були рандомізовані у дві групи. До І групи увійшли 25 пацієнтів, яким проводилася загальноприйнята БТ. Пацієнтам II групи (30 осіб) перші 6 днів крім БТ проводилася інфузійна терапія Кверцетином (0,5 г), а в наступні 6 днів – Аргініном гідрохлоридом по 100 мл розчину внутрішньовенно. Результати. У крові хворих на ГХ ІІІ ст. у поєднанні з ТХС встановлено достовірне (р<0,05) підвищення концентрації глюкози, імунореактивного інсуліну (ІРІ), індексу HOMA-IR, загального холестеролу (ЗХС), триацилгліцеролів (ТГ), холестеролу ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ), зниження вмісту холестеролу ліпопротеїнів високої щільності (ХС ЛПВЩ), зростання концентрації малонового альдегіду (МА) плазми та еритроцитів, зниження вмісту глутатіону відновленого (ГВ), підвищення активності глутатіонпероксидази (ГП) та каталази (КТ), збільшення вмісту кінцевих метаболітів монооксиду нітрогену (NO). Використання у хворих на ГХ III cт. Кверцетину і Аргініну гідрохлориду на тлі БТ призвело до достовірного зменшення концентрації ІРІ, індексу HOMA-IR, МА плазми та еритроцитів. З боку антиоксидантного захисту (АОЗ) відзначено достовірне зростання вмісту ГВ, підвищення активності ГП, КТ. Виявлено достовірне зростання вмісту кінцевих метаболітів NO на 20,4%, ендотеліального судинного фактора росту VEGF-A – на 38,3%. У контрольній групі пацієнтів на тлі БТ відзначена тільки тенденція до поліпшення вивчених показників метаболізму (р>0,05). Висновки. Комбінована базисна та метаболітотропна терапія Кверцетином і Аргініном гідрохлоридом справила позитивний вплив на показники вуглеводного і ліпідного обміну, пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту крові у хворих на гіпертонічну хворобу III ст. у поєднанні з ішемічною хворобою серця. Встановлено достовірне зменшення концентрації імунореактивного інсуліну, індексу HOMA-IR, загального холестеролу, триацилгліцеролів, холестеролу ліпопротеїнів низької щільності, збільшення вмісту холестеролу ліпопротеїнів високої щільності, зменшення концентрації малонового альдегіду плазми та еритроцитів. Зниження інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів супроводжувалося активацією систем антиоксидантного захисту: відзначено достовірне зростання вмісту глутатіону відновленого, підвищення активності глутатіонпероксидази і каталази. Виявлено достовірне зростання вмісту кінцевих метаболітів NO, концентрації ендотеліального судинного фактора росту людини VEGF-A. У контрольній групі пацієнтів динаміка зазначених показників на фоні лише базисної терапії виявилася несуттєвою (р>0,05). Цель работы – изучить особенности метаболических нарушений у больных гипертонической болезнью III стадии (ГБ III ст.) в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС) и исследовать эффективность их коррекции путем воздействия на интенсивность пероксидного окисления липидов (ПОЛ) и эндотелиальной дисфункции ингибитором 5-липоксигеназы Кверцетином (Корвитином) и донатором NO – Аргинином гидрохлоридом (Тивортином) на фоне применения базисной терапии (БТ). Материал и методы. В исследование включено 55 больных ГБ III ст. в сочетании с ИБС, рандомизированные в две группы. В I группу вошли 25 пациентов, которым проводилась общепринятая базисная терапия (БТ). Пациентам II группы (30 человек) первые 6 дней кроме БТ проводилась инфузионная терапия Кверцетином (0,5 г), а в последующие 6 дней – Аргинином гидрохлоридом по 100 мл внутривенно. Результаты. В крови пациентов с ГБ III ст. в сочетании с ИБС установлено достоверное (р<0,05) повышение концентрации глюкозы, иммунореактивного инсулина (ИРИ), HOMA-IR, общего холестерола (ОХС), триацилглицеролов (ТГ), холестерола липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), снижение содержания холестерола липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), увеличение концентрации малонового альдегида (МА) плазмы и эритроцитов, снижение содержания глутатиона восстановленного (ГВ), повышение активности глутатионпероксидазы (ГП) и каталазы (КТ), увеличение содержания конечных метаболитов монооксида азота (NO). Использование у больных Кверцетина и Аргинина гидрохлорида на фоне БТ привело к достоверному снижению концентрации ИРИ, индекса HOMA-IR, МА плазмы и эритроцитов. Со стороны антиоксидантной защиты (АОЗ) отмечено достоверное увеличение содержания ГВ, повышение активности ГП, КТ. Выявлено достоверное повышение содержания конечных метаболитов NO на 20,4%, эндотелиального сосудистого фактора роста VEGF-A – на 38,3%. В контрольной группе пациентов на фоне БТ отмечена только тенденция к улучшению изученных показателей метаболизма (р>0,05). Выводы. Комбинированная базисная и метаболитотропная терапия Кверцетином и Аргинином гидрохлоридом оказала положительное влияние на показатели углеводного и липидного обмена, пероксидного окисления липидов и антиоксидантной защиты крови у больных гипертонической болезнью III ст. в сочетании с ишемической болезнью сердца. Установлено достоверное уменьшение концентрации иммунореактивного инсулина, индекса HOMA-IR, общего холестерола, триацилглщеролов, холестерола липопротеинов низкой плотности, увеличение содержания холестерола липопротеинов высокой плотности, уменьшение концентрации малонового альдегида плазмы и эритроцитов. Снижение интенсивности процессов пероксидного окисления липидов сопровождалось активацией систем антиоксидантной защиты: отмечено достоверное повышение содержания глутатиона восстановленного, повышение активности глутатионпероксидазы и каталазы. Выявлено достоверное повышение содержания конечных метаболитов NO, концентрации эндотелиального сосудистого фактора роста человека VEGF-A. В контрольной группе пациентов динамика указанных показателей на фоне только базисной терапии оказалась несущественной (р>0,05). Objective: to study peculiarities of metabolic disorders in patients suffering from stage III essential hypertension (III EH) with comorbid ischemic heart disease (IHD) and investigate the efficacy of their correction influencing on lipid peroxide oxidation (LPO) intensity and endothelial dysfunction by 5-lipoxygenase inhibitor Quercetin (Corvitin) and NO donator – Arginine hydrochloride (Tivortin) against the underlying basic therapy (ВТ). Material and methods. 55 patients suffering from III EH and comorbid IHD were involved into the study and randomized into two groups. The first group included 25 patients receiving the common ВТ. The patients from the second group (30 individuals) during the first 6 days in addition to ВТ were subjected to infusion therapy with Quercetin (0,5 g), and the following 6 days – Arginine hydrochloride in the dose of 100 ml of the solution intravenously. Results. In the blood of patients suffering from III EH with comorbid IHD the following was found: reliable (p<0,05) increase of glucose concentration, immunoreactive insulin (IRI), HOMA-IR index, total cholesterol (TC), triacylglycerols (TG), low density lipoprotein cholesterol (LDLC), decreased content of high density lipoprotein cholesterol (HDLC), increased concentration of Malone aldehyde (MA) in the plasma and erythrocytes, decreased content of reduced glutathione (RG) and catalase, increased content of the final nitrogen monoxide (NO) metabolites. Administration of Quercetin and Arginine hydrochloride inpatients against the underlying ВТ resulted in reliable decrease of IRI concentration, HOMA-IR index, MA of plasma and erythrocytes. From the side of the antioxidant protection (AOP) a reliable increase of RG content, increased activity of glutathione peroxidase (GP) and catalase were determined. A reliable increase of the content of final NO metabolites was found which constituted 20,4%, and vascular endothelial growth factor VEGF-A – 38,3% increased. In the control group of patients against the underlying ВТ only a tendency to improvement of the examined metabolism indices (p>0,05) was determined. Conclusions. The combined basic and metabolitotropic therapy with Quercetin and Arginine hydrochloride resulted in a positive effect on the indices of carbohydrate and lipid metabolism, lipid peroxide oxidation and antioxidant protection in the blood of patients suffering from III essential hypertension with comorbid ischemic heart disease. A reliable decrease of immunoreactive insulin concentration, HOMA-IR index, total cholesterol, triacylglycerols, low density lipoprotein cholesterol, increased content of high density lipoprotein cholesterol, reduced concentration of Malone aldehyde in plasma and erythrocytes. Decreased intensity of lipid peroxide oxidation processes was associated with activation of the antioxidant protection system: a reliable increase of reduced glutathione content, increased activity of glutathione peroxidase and catalase. A reliable increase of the content of final NO metabolites, concentration of vascular endothelial human growth factor (VEGF-A) was determined. In the control group of patients the dynamics of the indices indicated against the ground of the basic therapy only was found to be inconsiderable (p>0,05). uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Буковинський медичний вісник uk_UA
dc.subject гіпертонічна хвороба uk_UA
dc.subject ішемічна хвороба серця uk_UA
dc.subject показники метаболізму uk_UA
dc.subject Кверцетин uk_UA
dc.subject Аргініну гідрохлорид uk_UA
dc.subject гипертоническая болезнь uk_UA
dc.subject ишемическая болезнь сердца uk_UA
dc.subject показатели метаболизма uk_UA
dc.subject Кверцетин uk_UA
dc.subject Аргинина гидрохлорид uk_UA
dc.subject essential hypertension uk_UA
dc.subject ischemic heart disease uk_UA
dc.subject metabolic indices uk_UA
dc.subject Quercetin uk_UA
dc.subject Arginine hydrochloride uk_UA
dc.title Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу III стадії у поєднанні з ішемічною хворобою серця та їх корекція Кверцетином і Аргініном гідрохлоридом uk_UA
dc.title.alternative Метаболические нарушения у больных гипертонической болезнью ІІІ стадии в сочетании с ишемической болезнью сердца и их коррекция Кверцетином и Аргинином гирохлоридом uk_UA
dc.title.alternative Metabolic disorders in patients suffering from stage III essential hypertension with comorbid ischemic heart disease and their correction by means of Quercetin and Arginine hydrochloride uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account