DSpace Repository

Асоціація поліморфізму генів ACE (I/D) та PPAR-g2 (Pro12Ala) із розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на артеріальну гіпертензію та ожиріння

Show simple item record

dc.contributor.author Яринич, Ю.М.
dc.contributor.author Сидорчук, Лариса Петрівна
dc.contributor.author Яринич, Ю.Н.
dc.contributor.author Сидорчук, Л.П.
dc.contributor.author Yarynych, Yu.M.
dc.contributor.author Sydorchuk, L.P.
dc.date.accessioned 2020-07-30T18:32:45Z
dc.date.available 2020-07-30T18:32:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.other УДК 616.36-003.826:616.12-008.331:616-056.527]-036:575.113.2
dc.identifier.other DOI:10.24061/2413-0737.XXI.3.83.2017.106
dc.identifier.uri http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16069
dc.description.abstract Мета роботи – вивчити асоціацію поліморфізму генів ACE (I/D) та PPAR-g2 (Pro12Ala) із появою неалкогольного стеатогепатиту і стеатогепатозу у хворих на есенційну артеріальну гіпертензію (ЕАГ) і абдомінальне ожиріння (АО). Матеріал і методи. У проспективному дослідженні взяло участь 96 хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП), ЕАГ II стадії, 1-2-го ступеня, високого і дуже високого ризику із супутнім АО: чоловіків – 41,67 % (40), жінок – 58,33 % (56), середній вік становив 53,70±5,34 року. Функцію печінки вивчали за активністю органоспецифічних ферментів. Дослідження поліморфізму генів PPAR-g2 (Pro12Ala) та АСЕ (I/D) виконали методом ПЛР. До групи контролю увійшли 50 практично здорових осіб. Результати. Ожиріння (ОЖ) І ступеня встановили у 27,08 % (26) осіб, ОЖ II ступеня – у 58,33 % (56), ОЖ III – у 14,58 % (14) пацієнтів; у 16,67 % (16) осіб – стеатогепатит із мінімальною активністю мезенхімально-запального процесу, у решти хворих – 83,33 % (80) – стеатогепатоз. Серед хворих на НАЖХП, ОЖ та ЕАГ мешканців Північної Буковини делеція у 16 інтроні гена АСЕ (rs 4646994) у гомозиготному стані трапляється у 32,29 % випадків, що на 14,29 % частіше, ніж серед осіб контрольної групи (χ2=3,38, р=0,048). Несприятливий D-алель гена АСЕ асоціює у хворих на НАЖХП і ЕАГ із ожирінням ІІ і ІІІ ступеня (χ2=5,24, р=0,022 та χ2=6,11, р=0,013 відповідно) та частіше трапляється загалом у хворих – на 12,29 % (χ2=3,99; р=0,046). Також DD-генотип та D-алель асоціюють із більшою частотою стеатогепатозу на 20,57 % (χ2=3,81;р=0,05) і 13,75 % (χ2=4,68; р=0,03) відповідно. Частота гомозиготної місенс мутації у 3-й хромосомі 12 кодоні екзоні B гена PPAR-g2 (rs1801282) наявна у 2,0 % практично здорових і 5,21 % хворих на НАЖХП, ЕАГ і ОЖ (р>0,05). Загалом серед обстежених переважає Pro-алель у 6,14 і 3,85 раза (р<0,001), який частіше трапляється в контролі, ніж у хворих на НАЖХП, ЕАГ та ОЖ І ступеня на 16,77 % (χ2=5,06; р=0,024). Ala-алель, а також AlaAla- і ProAla-генотипи асоціюють із більшою частотою стеатогепатиту на 30,25 % (χ2=4,99; р=0,025) і 17,25 % (χ2=4,85;р=0,028) відповідно. Обмеження дослідження / наслідки. Обмеження зумовлені відсутністю пункційної біопсії печінки / наслідки – точність діагностики НАЖХП базується на клінічно-лабораторних та УЗД даних. Оригінальність / значення. Оригінальне дослідження, надає дані для оцінки асоціації генів ACE (I/D) та PPAR-g2 (Pro12Ala) із НАЖХП, ЕАГ та АО з урахуванням виду НАЖХП та ступенів ожиріння. Висновки. У хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та есенційну артеріальну гіпертензію D-алель гена АСЕ (rs4646994) асоціює з ожирінням ІІ і ІІІ ступеня та більшою частотою стеатогепатозу; Ala-алель гена PPAR-g2 (rs1801282) асоціює із більшою частотою стеатогепатиту. uk_UA
dc.description.abstract Цель работы – изучить ассоциации полиморфизма генов ACE (I/D) и PPAR-g2 - (Pro12Ala) с появлением неалкогольного стеатогепатита и стеатогепатоза у больных эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ) и абдоминальным ожирением (АО). Материал и методы. В проспективном исследовании участвовали 96 больных неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖХП), ЭАГ II стадии, 1-2-й степени, высокого и очень высокого риска с сопутствующим АО: мужчин – 41,67 % (40), женщин – 58,33 % (56), средний возраст составил 53,70±5,34 лет. Функцию печени изучали по активности органоспецифических ферментов. Исследование полиморфизма генов PPAR-g2 (Pro12Ala) и АСЕ (I / D) выполнили методом ПЦР. Группу контроля составили 50 практически здоровых лиц. Результаты. Ожирение (ОЖ) І степени установили у 27,08 % (26) лиц, ОЖ II степени – у 58,33 % (56), ОЖ III – в 14,58 % (14) пациентов; в 16,67 % (16) лиц – стеатогепатит с минимальной активностью мезенхимально-воспалительного процесса, у остальных больных – 83,33 % (80) – стеатогепатоз. Среди больных НАЖХП, ОЖ и ЭАГ жителей Северной Буковины делеция в 16 интроне гена АСЕ (rs 4646-994) в гомозиготном состоянии встречается в 32,29 % случаев, что на 14,29 % чаще, чем среди лиц контрольной группы (χ2=3,38; р=0,048). Неблагоприятный D-аллель гена АСЕ ассоциирует у боль-ных НАЖХП и ЭАГ с ожирением II и III степеней (χ2=5,24; р=0,022 и χ2=6,11; р=0,013, соответственно) и чаще встречается в целом у больных – на 12,29 % (χ2=3,99; р=0,046). Также DD-генотип D-аллель ассоциируют с большей частотой стеатогепатозу на 20,57 % (χ2=3,81; р=0,05) и 13,75 % (χ2=4,68; р=0,03) соответственно. Частота гомозиготной миссенс мутации в 3-й хромосоме 12 кодоне экзоне B гена PPAR-g2 (rs1801282) имеется в 2,0 % практически здоровых и 5,21 % больных НАЖХП, ЭАГ и ОЖ (р> 0,05). В целом среди обследованных преобладает Pro-аллель в 6,14 и 3,85 раза (р<0,001), которая чаще встречается в контроле, чем у больных НАЖХП, ЭАГ и ОЖ I степени на 16,77 % (χ2=5,06; р=0,024). Ala-аллель, а также AlaAla- и ProAla-генотипы ассоциируют с большей частотой стеатогепатита на 30,25% (χ2= 4,99; р=0,025) и 17,25–% (χ2=4,85; р=0,028 ) соответственно. Ограничение исследования / последствия. Ограничения обусловлены отсутствием пункционной биопсии печени / последствия – точность диагностики НАЖХП базируется на клинико-лабораторных и УЗИ данных. Оригинальность / значение. Оригинальное исследование, предоставляет данные для оценки ассоциации генов ACE (I/D) и PPAR-g2 (Pro12Ala) с НАЖХП, ЭАГ и АО с учетом вида НАЖХП и степе-ней ожирения. Выводы. У больных неалкогольной жировой болезнью печени и эссенциальной артериальной гипертензией D-аллель гена АСЕ (rs4646994) ассоциирует с ожирением II и III степени и большей частотой стеатогепатоза; Ala-аллель гена PPAR-g2 (rs1801282) ассоциирует с большей частотой стеатогепатита. ru
dc.description.abstract Objective – To study the association of polymorphism of ACE (I/D) and PPAR-g2 (Pro12Ala) genes with the onset of non-alcoholic steatohepatitis and steatohepatosis in patients suffering from essential arterial hypertension (EAH) and abdominal obesity (AO). Materials and methods. The prospective study involved 96 patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), stage II EAH of 1-2 degrees of high and very high risk with concomitant AO. There were 41,67 % (40) of men and 58,33 % (56) women, the average age was 53,70±5,34 years. The function of the liver was studied by the activity of organ-specific enzymes. The study of polymorphism of PPAR-g2 (Pro12Ala) and АСЕ (I/D) genes was carried out by using the PCR method. The control group consisted of 50 practically healthy individuals. Results. First degree obesity (OB) was diagnosed in 27,08 % (26) individuals, second degree OB was found in 58,33 % (56), 14,58 % (14) of patients had third degree OB; 16,67 % (16) individuals suffered from steatohepatitis with minimal activity of mesenchymal and inflammatory process, the rest 83,33 % (80) of the patients had steatohepatosis. Among the residents of the Northern Bukovyna suffering from NAFLD, OB and EAH the deletion in the 16th intron of the АСЕ (rs 4646994) gene in the homozygous condition occurs in 32,29 % of cases, which is by14,29 % more frequently than in the individuals of the control group (χ2=3,38; р=0,048). The unfavorable D-allele of the ACE gene is associated in patients with NAFLD and EAH with II and III degree obesity (χ2=5,24; р=0,022 and χ2=6,11; р=0.013, respectively) and occurs in general more frequently in patients by12,29 % (χ2=3,99; р=0,046). The DD genotype and D-allele are also associated with a higher incidence of steatohepatosis by 20,57 % (χ2=3,81; р=0,05) and 13,75 % (χ2=4,68; р=0,03), respectively. Frequency of homozygous missense mutation in chromosome 3 of co-don 12 of exon B of PPAR-g2 (rs1801282) gene exists in 2,0 % of practically healthy individuals and in 5,21 % of patients with NAFLD, EAH and AO (р>0.05). In general, Pro-allele is prevalent among the examined individuals by 6.14 and 3.85 times (p<0,001), which is more common in the control than in patients with NAFLD, EAH and first degree AO by16.77% (χ2=5,06; р=0,024). Ala-allele, as well as AlaAla- and ProAla-genotypes are associated with a higher incidence of steatohepatitis by 30,25 % (χ2=4,99; р=0,025) and 17,25 % (χ2=4,85; р=0,028) respectively. Limitations of the study / consequences. The limitations are due to the lack of a puncture biopsy of the liver / consequences – the accuracy of diagnosis of NAFLD is based on clinical and laboratory findings and those of ultrasound examination. Novelty / value. This original study provides data allowing to assess the association of ACE (I/D) and PPAR-g2 (Pro12Ala) genes with NAFLD, EAH and AO considering the type of NAFLD and the degrees of obesity. Conclusions. In patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease, Essential Arterial Hypertension the unfavorable D-allele of the ACE (rs4646994) gene is associated with II and III obesity degree and higher incidence of steatohepatosis; Ala-allele of the PPAR-g2 (rs1801282) gene is associated with a higher incidence of steatohepatitis. en
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Буковинський медичний вісник uk_UA
dc.subject неалкогольна жирова хвороба печінки uk_UA
dc.subject гени ACE (I/D) та PPAR-g2 (Pro12Ala) uk_UA
dc.subject артеріальна гіпертензія uk_UA
dc.subject ожиріння uk_UA
dc.subject неалкогольная жировая болезнь печени uk_UA
dc.subject гены ACE (I/D) и PPAR-g2 (Pro12Ala) uk_UA
dc.subject артериальная гипертензия uk_UA
dc.subject ожирение uk_UA
dc.subject non-alcoholic fatty liver disease uk_UA
dc.subject ACE (I/D) and PPAR-g2 (Pro12Ala) genes uk_UA
dc.subject arterial hypertension uk_UA
dc.subject obesity uk_UA
dc.title Асоціація поліморфізму генів ACE (I/D) та PPAR-g2 (Pro12Ala) із розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на артеріальну гіпертензію та ожиріння uk_UA
dc.title.alternative Ассоциация полиморфизма генов ACE (I/D) та PPAR-g2 (Pro12Ala) с развитием неалкогольной жировой болезни печени у больных артериальной гипертензией и ожирением uk_UA
dc.title.alternative Association of polymorphism of ace (I/D) and PPAR-g2 (Pro12Ala) genes with the development of non-alcoholic fatty liver disease in patients with arterial hypertension and obesity uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account