DSpace Repository

Статті. Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича

Статті. Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича

 

Recent Submissions

 • Антонюк, Ольга Петрівна; Макар, Богдан Григорович; Марчук, Олег Федорович; Антонюк, О.П.; Макар, Б.Г.; Марчук, О.Ф.; Antoniuc, O.P.; Makar, B.G.; Marchuk, O.F. (Український журнал клінічної та лабораторної медицини (всеукраїнський науково-медичний журнал), 2013)
  Досліджено особливості синтопії та простежена динаміка змін морфометричних параметрів стравоходу в ранньому періоді онтогенезу людини. Исследованы особенности синтопии и прослежена динамика изменений морфометрических ...
 • Бойчук, Олег Михайлович; Макар, Богдан Григорович; Бойчук, О.М.; Макар, Б.Г.; Boichuk, O.M.; Makar, B.G. (Український журнал клінічної та лабораторної медицини (всеукраїнський науково-медичний журнал), 2013)
  Метою дослідження було встановити будову решітчастої кістки за допомогою морфологічних методів на 40 препаратах голів та огранокомплексів носової ділянки людей зрілого віку. Визначено, що всі структурні складові решітчастої ...
 • Процак, Тетяна Василівна; Процак, Т.В.; Protsak, T.V. (Український журнал клінічної та лабораторної медицини (всеукраїнський науково-медичний журнал), 2013)
  За допомогою морфологічних методів дослідження (гістологічний, препарування, морфометрія, рентгенографія, КТ-дослідження) на 12 біологічних об'єктах вивчено розвиток, форму та синтопічні особливості стінок верхньощелепних ...
 • Хмара, Т.В.; Процак, Т.В.; Хмара, Тетяна Володимирівна; Процак, Тетяна Василівна; Khmara, Т.V.; Protsak, Т.V. (Український журнал клінічної та лабораторної медицини (всеукраїнський науково-медичний журнал), 2013)
  В статье освещена история развития студенческого научного кружка кафедры анатомии человека им. Н.Г. Туркевича Буковинского государственного медицинского университета от момента создания до наших дней. Показано, что развитие ...
 • Кривецький, Віктор Васильович; Москаленко, Ю.В.; Бончев, С.Д.; Будко, Г.Ю.; Кривецкий, В.В.; Москаленко, Ю.В.; Бончев, С.Д.; Будко, А.Ю.; Kryvetchkiy, V.V.; Moskalenko, Yu.V.; Bonchev, S.D.; Budko, H.Yu. (Український морфологічний альманах (науково-практичний журнал), 2013)
  У роботі наводиться спосіб виготовлення корозійного препарата судинного русла сім'яників щурів. Під інгаляційним наркозом, після видалення крові з органа, в судинну систему сім'яника вводиться рідкий протакрил. Після ...
 • Хмара, Тетяна Володимирівна; Васильчишина, Алла Володимирівна; Лойтра, Анатолій Олександрович; Марчук, Федір Дмитрович; Хмара, Т.В.; Васильчишина, А.В.; Лойтра, А.А.; Марчук, Ф.Д.; Khmara, T.V.; Vasyl'chyshyna, A.V.; Loitra, А.А.; Marchuk, F.D. (Український медичний альманах, 2013)
  Визначена послідовність препарування м'язів, фасціально-клітковинних просторів та судинно-нервових утворень сідничної ділянки у плодів людини. Виявлені варіанти ходу та топографії фасціальних листків, м'язів сідничної ...
 • Процак, Тетяна Василівна; Процак, Т.В.; Protsak, T.V. (Український медичний альманах, 2013)
  За допомогою рентгенологічного методу дослідження на 34 рентгенограмах препаратів передплодів та плодів людини у передній та бічних проекціях досліджено рентгенологічні ознаки верхньощелепних пазух упродовж пренатального ...
 • Гаїна, Наталія Іванівна; Процак, Тетяна Василівна; Haiina, N.I.; Protsak, T.V. (Медична освіта (науково-практичний журнал), 2013)
  Кредитно-модульна система (КМС) передбачає не стільки розподіл змісту навчання відповідних освітньо-професійних програм на модулі, як впровадження модульних технологій навчання, що передбачає обов'язковий розподіл кожного ...
 • Кривецький, Віктор Васильович; Макар, Богдан Григорович; Марчук, Федір Дмитрович; Kryvetskyi, V.V.; Makar, B.H.; Marchuk, F.D. (Медична освіта (науково-практичний журнал), 2013)
  У статті висвітлено перспективи використання інноваційних технологій у новій освітній моделі та власний досвід організації викладання нормальної анатомії людини студентам медичних факультетів. The article adduces the ...
 • Сорокман, Таміла Василівна; Макарова, Олена Вікторівна; Попелюк, Олександра-Марія Василівна; Морозевич, Л.О.; Сорокман, Т.В.; Макарова, О.В.; Попелюк, А.-М.В.; Морозевич, Л.А.; Sorokman, Т.V.; Makarova, O.V.; Popeliuk, О.-М.; Morozevych, L.O. (Галицький лікарський вісник (науково-практичний часопис), 2014)
  Резюме. Серед хронічних захворювань травного шляху особливе місце займають ураження гастродуоденальної ділянки. Важливу роль у розвитку захворювань органів травлення відіграють порушення імунної системи. У дітей із хронічною ...
 • Marchuk, F.D.; Haina, N.I.; Protsak, T.V.; Hnatkovych, S.I.; Марчук, Федір Дмитрович; Гаїна, Наталія Іванівна; Процак, Тетяна Василівна; Гнаткович, С.І. (Галицький лікарський вісник (науково-практичний часопис), 2015)
  Abstract. The peculiarities of the above have being studied by means of morpholodical methods of gonad differentiation features at the beginning of prefetal period of human ontogenesis. In prefetuses 14-15 mm PCL right ...
 • Lopushniak, L.Ya.; Khmara, T.V.; Makar, B.G.; Лопушняк, Леся Ярославівна; Хмара, Тетяна Володимирівна; Макар, Богдан Григорович; Лопушняк, Л.Я.; Хмара, Т.В.; Макар, Б.Г. (Галицький лікарський вісник (науково-практичний часопис), 2015)
  Abstract. The aim of the paper is to establish anatomical van ants of the external structure of the thyroid gland in human fetuses aged 4-6 months. Conclusions. 1. In the early fetal period an intensive formation of ...
 • Сорокман, Таміла Василівна; Попелюк, Олександра-Марія Василівна; Сорокман, Т.В.; Попелюк, А.-М.В.; Sorokman, Т.V.; Popelyuk, О.-М.V. (Гастроентерологія (збірник наукових статей), 2016)
  Мета: визначити особливості патології підшлункової залози в дітей. Висновок. Хронічні панкреатити в дітей перебігають на фоні больового (нападоподібний біль із локалізацією в епігастрії або часта зміна локалізації болю), ...
 • Сорокман, Таміла Василівна; Сокольник, Сніжана Василівна; Попелюк, Олександра-Марія Василівна; Сорокман, Т.В.; Сокольник, С.В.; Попелюк, А.-М.В.; Sorokman, Т.V.; Sokolnyk, S.V.; Popelyuk, O.-M.V. (Гастроентерологія (збірник наукових статей), 2016)
  Мета: виявити особливості цитокінового профілю сироватки крові у дітей із хронічною гастродуоденальною патологією (ХГДП). Висновок. У дітей із виразковим ураженням слизової оболонки, підвищеною кислотоутворюючою функцією ...
 • Сорокман, Таміла Василівна; Попелюк, Олександра-Марія Василівна; Лозюк, І.Я.; Сорокман, Т.В.; Попелюк, А-М.В.; Лозюк, И.Я.; Sorokman, T.V.; Popelyuk, O.-M.V.; Lozyuk, I.Ya. (Здоров'я дитини (науково-практичний журнал), 2017)
  Дослідження останніх років свідчать про те, що однією з причин виникнення алергодерматозів (АД) у дітей і дорослих є захворювання шлунково-кишкового тракту. Однак чимало проблем виникнення даних поєднань досі не вирішені. ...
 • Проняєв, Дмитро Володимирович; Волошин, Володимир Леонідович; Мельник, В.В.; Ємельяненко, Наталія Романівна; Кавун, Марина Павлівна; Перепелюк, Марія Дмитрівна; Яковець, Кароліна Іванівна; Проняев, Д.В.; Волошин, В.Л.; Мельник, В.В.; Емельяненко, Н.Р.; Кавун, М.П.; Перепелюк, М.Д.; Яковец, К.И.; Proniaiev, D.V.; Voloshyn, V.L.; Mel'nyk, V.V.; Yemelianenko, N.R.; Kavun, M.P.; Perepeliuk, M.D.; Yakovets, K.I. (Буковинський медичний вісник, 2021)
  Резюме. Дослідження присвячене висвітленню даних літератури щодо практичного застосування стовбурових клітин для лікування різноманітних захворювань. Найбільш важливим та перспективним джерелом стовбурових клітин є пуповинна ...
 • Бамбуляк, Андрій Васильович; Кузняк, Наталія Богданівна; Лопушняк, Леся Ярославівна; Дмитренко, Роман Романович; Бойчук, Олег Михайлович; Бамбуляк, А.В.; Кузняк, Н.Б.; Лопушняк, Л.Я.; Дмитренко, Р.Р.; Бойчук, О.М.; Bambuliak, A.V.; Kuzniak, N.B.; Lopushniak, L.Ya.; Dmytrenko, R.R.; Boichuk, O.M. (Буковинський медичний вісник, 2021)
  Мета роботи – виявити ефективність застосування остеопластичних матеріалів на основі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини, які були використані для заповнення кісткових дефектів під час проведення ...
 • Бамбуляк, Андрій Васильович; Кузняк, Наталія Богданівна; Дмитренко, Роман Романович; Лопушняк, Леся Ярославівна; Бойчук, Олег Михайлович; Бамбуляк, А.В.; Кузняк, Н.Б.; Дмитренко, Р.Р.; Лопушняк, Л.Я.; Бойчук, О.М.; Bambuliak, A.V.; Kuzniak, N.B.; Dmytrenko, R.R.; Lopushniak, L.Ya.; Boichuk, O.M. (Клінічна та експериментальна патологія, 2021)
  Незважаючи на активну здатність до репарації, часто самостійного потенціалу кісткової тканини недостатньо, що є серйозною проблемою у реконструктивній щелепно-лицевій хірургії, ортопедії та травматології. Упродовж останніх ...
 • Антонюк, Ольга Петрівна; Вовк, Ю.М.; Марчук, О.Ф.; Марчук, Федір Дмитрович; Antoniuk, O.P.; Vovk, Y.M.; Marchuk, O.F.; Marchuk, F.D. (Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2020)
  Резюме. У статті викладені результати первинної закладки стравоходу у зародків 6,0-7,5 мм тім'яно-куприкової довжини (ТКД), формування кровоносних судин шийного, грудного та черевного відділів стравоходу. Мета дослідження: ...
 • Слободян, Олександр Миколайович; Кривецький, Віктор Васильович; Хмара, Тетяна Володимирівна; Slobodian, O.M.; Khmara, T.V.; Kryvetskyi, V.V. (Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2020)
  Резюме. Введення в медичну практику нових методів нейровізуалізації – комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії змінило принципи діагностики морфологічних змін головного мозку і відкрило нові горизонти у вивченні ...

View more