Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2264
Title: Стан оксидантно-прооксидантного гомеостазу в дітей із ерозивно-виразковим ураженням гастродуоденальної зони
Authors: Сорокман, Таміла Василівна
Петрова, Уляна Богданівна
Бонка, Л.М.
Keywords: діти
ерозивно-виразкове ураження гастродуоденальної ділянки
перекисне окиснення ліпідів
антиоксидантна система
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Вісник Вінницького національного медичного університету;13 (2)
Abstract: Представлені резу льтати вивчення стану о сидантно-проо сидантно го г омеостаз у в дітей із ерозивно-вираз овим ураженням шлунка та дванадцятипалої кишки. Встановлено підвищення рівня в к рові прод уктів пере кисног о окиснення ліпідів (малоново го альдег іду , о кисної модифік ації білк ів) та зниження вмісту ферментів антио ксидантної системи к рові (відновленог о г л татіон у, к аталази, цер улоплазміну ).
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2264
Appears in Collections:Статті. Кафедра педіатрії та медичної генетики

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.