Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20735
Назва: Алергічні прояви при хронічному панкреатиті (погляд на проблему)
Інші назви: Аллергические проявления при хроническом панкреатите (взгляд на проблему)
Allergic manifestations in chronic pancreatitis (review of the problem)
Автори: Гонцарюк, Дмитро Олександрович
Ферфецька, Катерина Вікторівна
Кузик, Ф.В.
Піц, Л.О.
Гонцарюк, Д.А.
Ферфецкая, К.В.
Кузык, Ф.В.
Пиц, Л.О.
Gontsaryuk, D.O.
Ferfetska, K.V.
Kuzik, F.V.
Pits, L.O.
Ключові слова: хронічний панкреатит
алергія
кропив’янка
екзема
харчова непереносимість
бронхоспазм
хронический панкреатит
аллергия
крапивница
экзема
пищевая непереносимость
бронхоспазм
chronic pancreatitis
allergy
urticaria
eczema
food intolerance
bronchospasm
Дата публікації: 2019
Видавництво: Здобутки клінічної і експериментальної медицини (науково-практичний журнал)
Короткий огляд (реферат): Резюме. Алергію раніше вважали станом, що супроводжує хронічний панкреатит, але не має загальних механізмів розвитку. Згодом було з’ясовано, що такий механізм полягає у порушенні цитокінової ланки імунного захисту та мікроциркуляції. Було показано, що довготривале порушення кровообігу може зменшувати секрецію ферментів підшлункової залози, а порушення процесів травлення, у свою чергу, підтримує поступлення алергенів у організм, тим самим вказуючи на існування певного зв’язку між алергічними процесами та патогенезом хронічного панкреатиту. Проникнення алергенів може відбуватися інгаляційним, парентеральним шляхами або через шлунково-кишковий тракт. Одним із суттєвих факторів є реактивні дискінетичні та ферментативні порушення функції печінки та жовчовивідних шляхів. Підкреслюється, що алергічний синдром при ХП реєструється у 30 % випадків проявами харчової, медикаментозної алергії (кропив’янкою, екземою, алергічними синуситами). Найчастіше ХП проявляється «еозинофільним» панкреатитом зі збільшенням еозинофілів до 30-40 %. Є симптоми, на які повинен звертати увагу лікар і пояснювати їх значення для пацієнтів. Увагу слід акцентувати на тому, що будь-які червоні плями на шкірі, свербіж після споживання певного продукту, є алергічною реакцією. Зниження артеріального тиску і тахікардію при цьому слід розцінювати як прояви алергічної реакції. Свербіж у носоротоглотці та сухий кашель, бронхоспазм є прогностично негативними ознаками алергічної реакції. Пацієнтам із ХП (особливо із зовнішньосекреторною недостатністю) слід проводити діагностику стану клітинного та гуморального імунітету, визначення продуктів, які можуть викликати харчову алергію, та обов’язково – консультації з дерматологами й алергологами з метою вирішення питання тактики та стратегії терапії. Резюме. Аллергия ранее рассматривалась как состояние, сопровождающее хронический панкреатит, но не имеющее общих механизмов развития. В последующем выяснилось, что такой механизм заключается в нарушении цитокинового звена иммунной защиты и микроциркуляции. Показано, что длительное нарушение кровообращения может уменьшать секрецию ферментов поджелудочной железы, а нарушение процессов переваривания, в свою очередь, поддерживает поступление аллергенов в организм, тем самым указывая на определенную связь между аллергическими процессами и патогенезом хронического панкреатита. Проникновение аллергенов может осуществляться ингаляционным путем, парентерально или через желудочно-кишечный тракт. Одним из существенных факторов являются реактивные дискинетические и ферментативные нарушения функции печени и желчевыводящих путей. Аллергический синдром при ХП регистрируется в 30 % случаев проявлениями пищевой, лекарственной аллергии (крапивницей, экземой, аллергическими синуситами). Чаще всего ХП проявляется «эозинофильным» панкреатитом с увеличением эозинофилов до 30-40 %. Выделяются симптомы, на которые врачу необходимо обращать внимание и объяснять их значение пациентам. Акцентируется внимание на том, что любые красные пятна на коже, зуд после употребления определенного продукта являются аллергической реакцией. Снижение артериального давления и тахикардия также должны восприниматься как аллергическая реакция. Зуд в носоротоглотке и сухой кашель, бронхоспазм являются отрицательными в прогностическом плане признаками аллергической реакции. Внимание обращается на то, что пациентам с хроническим панкреатитом (особенно с внешнесекреторной недостаточностью) следует проводить диагностику состояния клеточного и гуморального иммунитета, определение продуктов, которые могут вызвать пищевую аллергию, и обязательно провести консультации с дерматологами и аллергологами с целью решения вопроса тактики и стратегии терапии. Summary. Allergy was previously considered as condition that accompanies chronic pancreatitis, but does not have general mechanisms of development. But then it was found that such a mechanism is to break the cytokine link of immune defense and microcirculation. It was shown that prolonged circulatory disturbances can reduce the secretion of enzymes in software, and the disturbance of digestive processes, in turn, supports the ingestion of allergens in the body. That is, there is a certain correlation between allergic processes and pathogenesis of chronic pancreatitis. The penetration of allergens can be via the inhalation route, parenterally or through the gastrointestinal tract. One of the essential factors is reactive dyskinetic and enzymatic disorders of the liver and biliary tract. Allergic syndrome in chronic pancreatits is registered in 30 % of cases of manifestations of food, medical allergy (hives, eczema, allergic sinusitis). More often, CP is manifested by "eosinophilic" pancreatitis with an increase in eosinophils to 30-40 %. Allocate symptoms that require attention of the physician and prove their value to patients. First, any red spots on the skin, itching after consuming a particular product, is an allergic reaction. Second, lowering blood pressure and tachycardia in this case should be perceived as an allergic reaction. Thirdly, itching in the rhino-oropharyngeal cavity and dry cough, bronchospasm is a negative sign of an allergic reaction in the prognostic plan. Therefore, patients with chronic hepatitis C (especially with enzyme deficiency) are advised to undergo diagnosis of cellular and humoral immunity, diagnostics of foods that may cause food allergy, and must consult with dermatologists and allergists. If this is not possible, then it is necessary to exclude from the diet highly allergic products.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20735
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Gontsaryuk DO, et al. Allergic manifestations in chronic pancreatitis_2019.pdf218.73 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.