Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20681
Title: The role of proinflammatory cytokines interleukin 1-β and tumor necrosis factor-α in diagnostics of pubertal menorrhages against thyroid pathology
Other Titles: Роль прозапальних цитокінів інтерлейкіна 1-β та фактора некрозу пухлин-α в діагностиці пубертатних менорагій на тлі патології щитоподібної залози
Authors: Tsysar, Y.V.
Andriiets, O.A.
Andriiets, A.V.
Semenyak, A.V.
Цисар, Юлія Василівна
Андрієць, Оксана Анатоліївна
Андрієць, Анатолій Володимирович
Семеняк, Аліна Вікторівна
Keywords: girls of pubertal age
pro-inflammatory cytokines
thyroid gland
pubertal menorrhagia
дівчата пубертатного віку
прозапальні цитокіни
щитоподібна залоза
пубертатна менорагія
Issue Date: 2022
Publisher: Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина
Abstract: Summary. During puberty, the reproductive system is vulnerable to the influence of any adverse factors that lead to a disorder of its functional state and to menstrual disorders in particular. Among the numerous factors that provoke menstrual dysfunction is the pathology of the thyroid gland. Cytokines are known to be involved in all aspects of innate and acquired immunity, including the activation of growth and differentiation of immunocompetent cells, inflammation and restoration of the function of the affected organ. Cytokines are characterized by the action of preventing the interaction of cells of the immune, hematopoietic, endocrine and nervous systems. Cytokines of the first generation are conditionally distinguished, which are produced by cells of nonspecific anti-infective protection. The main pro-inflammatory cytokines are IL-1β, IL-2, IL-6, interferons, TNF-α and others. The main factor of inflammatory reactions is multifunctional IL-1β. Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) is a pro-inflammatory cytokine, one of the central regulators of factors and mechanisms of innate resistance. It has many biogenic effects, most of which are similar to the action of IL-1β. Considering the above exactly IL-1β and TNF-α to study their concentration in the blood of adolescent girls with pubertal menorrhagia has been the basis of immunological studies. Резюме. У пубертатний період репродуктивна система є уразливою до впливу будь-яких несприятливих чинників, що призводять до порушення її функціонального стану та до розладів менструальної функції зокрема. До численних чинників, що провокують порушення становлення менструальної функції, варто віднести патологію щитоподібної залози. Цитокіни, як відомо, беруть участь у всіх аспектах вродженого і набутого імунітету, включаючи активацію росту і диференціацію імунокомпетентних клітин, запалення і відновлення функції враженого органу. Цитокінам властива дія, що полягає у запобіганні взаємодії клітин імунної, кровотворної, ендокринної та нервової системи. Умовно виділяють цитокіни першого покоління, які продукуються клітинами неспецифічного проти інфекційного захисту. Основними прозапальними цитокінами є ІЛ-1β, ІЛ-2, ІЛ-6, інтерферони, ФНП-α та інші. Основним фактором запальних реакцій є багатофункціональний ІЛ-1β. Фактор некрозу пухлин-альфа (ФНП-α) прозапальний цитокін, є одним із центральних регуляторів факторів і механізмів вродженої резистентності. Він проявляє багато біогенних ефектів, значна частина з яких аналогічна дії ІЛ-1β. Враховуючи перераховане вище в основу імунологічних досліджень взято саме ІЛ-1β та ФНП-α для вивчення їх концентрації у крові дівчат-підлітків, хворих на пубертатні менорагії.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20681
Appears in Collections:Неонатологія, хірургія та перинатальна медицинаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.