Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19906
Title: A clinical case of osteogenesis imperfect type III, determined by COL1A1 (p.Gly845Arg) gene mutation in a newborn girl
Other Titles: Клінічний випадок недосконалого остеогенезу III типу, спричинений мутацією гена COL1A1 (p.Gly845Arg), у новонародженої дівчинки
Authors: Lastivka, I.V.
Antsupova, V.V.
Babintseva, A.G.
Yurkiv, O.I.
Brisevac, L.I.
Malieieva, I.O.
Ластівка, Ірина Володимирівна
Анцупова, В.В.
Бабінцева, Анастасія Геннадіївна
Юрків, Оксана Іванівна
Брішевац, Л.І.
Малєєва, І.О.
Keywords: Osteogenesis Imperfecta
Mutation of the COL1a1 gene (p.Gly845Arg)
de novo Mutation
незавершений остеогенез
мутація гену COL1a1 (p.Gly845Arg)
мутація de novo
Issue Date: 2022
Publisher: Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина
Abstract: Summary. Osteogenesis imperfecta (OI) is a disease that is characterized by hereditary connective tissue dysplasia and is clinically manifested as excessive bone fragility and limb deformity. The overall incidence of 01 is 1:10,000-20,000 live births. The main autosomal dominant inheritance path, autosomal recessive and X-linked forms have been established, and sporadic cases of the disease, denovo mutations and familial mosaicism have been described. 85% of cases are connected with mutations in the COL1A1 and COL1A2 genes, which leads to quantitative and qualitative changes in the synthesis of type I collagen. Quantitative defects are due to the formation of a null allele, in which the structure of collagen remains unchanging, and its amount is halved. Out of qualitative defects, the most common type of mutation is associated with the replacement of glycine with a larger amino acid. This leads to a disruption in the formation of the triple chain and structural changes in the type I procollagen molecule. The article presents a clinical case of type III osteogenesis imperfecta caused by a mutation in the COL1a1 (p.Gly845Arg) gene in a newborn girl. Antenatally diagnosed with oligohydramnios and shortening of the limbs, after birth phenotypically revealed congenital dwarfism with short limbs, small size of the cartilaginous skull, hypertelorism, depressed nose bridge and micrognathia. X-ray examination revealed fractures of the humerus. The results of the molecular genetic study revealed the c.2533G>A (p.Gly845Arg) mutation of the COLlAl gene. Molecular genetic examination of family members (mother, father and two sisters of the proband) did not reveal the pathological allele diagnosed in the proband, that is, the birth of a child with a hereditary pathology of the musculoskeletal system occurred as a result of a new mutation. Резюме. Недосконалий остеогенез (НО) – захворювання, яке характеризується спадковою дисплазією сполучної тканини та клінічно проявляється у вигляді надмірної ламкості кісток та деформації кінцівок. Загальна частота НО становить 1:10 000-20 000 живонароджених. Встановлено основний аутосомно-домінантний шлях успадкування, аутосомно-рецесивні та Х-зчеплені форми, а також описані спорадичні випадки хвороби, мутації denovota сімейний мозаїцизм. У 85 % випадків мутації виникають в генах COL1A1 та COL1A2, що призводить до кількісних та якісних змін синтезу колагену І типу. Кількісні дефекти обумовлені формуванням нульового алеля, при якому структура колагену не змінюється, а його кількість знижується вдвічі, з якісних дефектів найбільш поширений тип мутації пов'язаний із заміною гліцину на амінокислоту більшого розміру. Це призводить до порушення процесу формування потрійного ланцюга та структурних змін молекули проколагену І типу. У статті представлено клінічний випадок недосконалого остеогенезу III типу, спричинений мутацією гена COL1a1 (p.Gly845Arg), у новонародженої дівчинки. Антенатально діагностовано маловоддя та вкорочення кінцівок, після народження фенотипово виявлено вроджену карликовість з короткими кінцівками, малі розміри хрящового черепа, гіпертелоризм, втиснуте перенісся та мікрогнатію. При рентгенологічному обстеженні діагностовано переломи плечових кісток. Результати молекулярно-генетичного дослідження виявили мутацію c.2533G>A (p.Gly845Arg) гену COL1A1. Молекулярно-генетичне обстеження членів родини (мати, батько та дві рідні сестри пробанда) не виявило патологічного алеля, діагностованого у пробанда, тобто народження дитини зі спадковою патологією опорно-рухового апарату сталося в результаті нової мутації.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19906
Appears in Collections:Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neonat_2022_1_067.pdf265.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.