Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19529
Title: Наукові тенденції, спрямовані на розширення обсягу ембріологічних досліджень підшлункової залози людини
Other Titles: Научные тенденции, направленные на расширение объема эмбриологических исследований поджелудочной железы человека
Scientific tendencies, aimed at expansion of embryological researches of human pancreas
Authors: Олійник, Ігор Юрійович
Цигикало, Олександр Віталійович
Лаврів, Леся Петрівна
Олийнык, И.Ю.
Цигикало, А.В.
Лаврив, Л.П.
Olijnyk, I.Yu.
Tsyhykalo, O.V.
Lavriv, L.P.
Keywords: підшлункова залоза
пренатальний ембріогенез
топографічна анатомія
людина
поджелудочная железа
пренатальный эмбриогенез
топографическая анатомия
человек
pancreas
prenatal embryogenesis
topographic anatomy
human
Issue Date: 2015
Publisher: Вісник проблем біології і медицини (Український науково-практичний журнал)
Abstract: Резюме. Проведено аналіз добірки наукових публікацій вітчизняних і закордонних авторів щодо ембріологічних досліджень підшлункової залози людини з визначенням перспектив їхнього продовження на сучасному етапі морфологічної науки. Відзначено, що питання формування підшлункової залози і відділів травної трубки є ще недостатньо вивченим щодо оцінки взаємозалежних змін диференціювання похідних ентодермального епітелію і мезенхіми. Оскільки втрата мезенхіми глибоко погіршує розвиток ендокринних та екзокринних панкреатичних попередників, а також проліферативну здатність дозрівання клітин, у тому числі інсулін-продукуючих □-клітин, то залишається невиясненим той факт, чи буде мезенхіма також керувати пізнішими етапами органогенезу підшлункової залози, коли утворюються функціонуючі екзокринні та ендокринні клітини. Зважаючи на асинхронність росту і розвитку прилеглих органів травної трубки в зародковому і передплодовому періодах онтогенезу людини підкреслено, що упродовж пренатального онтогенезу відчутною є нестача даних щодо зміни топографоанатомічних взаємовідношень підшлункової залози, її синтопії та скелетотопії. Автори вважають перспективним подальше дослідження просторово-часової динаміки синтопії та особливостей просторової будови структур підшлункової залози у пренатальному онтогенезі. Резюме. Проведен анализ подборки научных публикаций отечественных и зарубежных авторов по эмбриологическим исследованиям поджелудочной железы человека с определением перспектив их продления на современном этапе морфологической науки. Отмечено, что вопрос формирования поджелудочной железы и отделов пищеварительной трубки еще недостаточно изучен по оценке взаимосвязанных изменений дифференцировки производных энтодермального эпителия и мезенхимы. Поскольку потеря мезенхимы глубоко ухудшает развитие эндокринных и экзокринных панкреатических предшественников, а также пролиферативную способность созревания клеток, в том числе инсулин-продуцирующих □-клеток, то остается невыясненным будет ли мезенхима также управлять поздними этапами органогенеза поджелудочной железы, когда образуются функционирующие экзокринные и эндокринные клетки. Учитывая асинхронность роста и развития прилегающих к железе органов пищеварительной трубки в зародышевом и предплодном периодах онтогенеза человека подчеркнуто, что в течение пренатального онтогенеза ощутима нехватка данных по изменению топографоанатомических взаимоотношений поджелудочной железы, ее синтопии и скелетотопии. Авторы считают перспективным дальнейшее исследование пространственно-временной динамики синтопии и особенностей пространственного строения структур поджелудочной железы в пренатальном онтогенезе. Abstract. The necessity of knowledge of the main stages of antenatal period of human ontogenesis and determine the factors that cause them are a reliable way to search for factors to prevent congenital abnormalities. The biogenetic law, theory of germ layers, the doctrine of phyloembryogenesis, basic mechanisms of regulation histo- and organogenesis and a number of other fundamental developments of domestic and foreign authors consider fundamental to decryption morphogenesis in normal, experimental and pathological conditions.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19529
Appears in Collections:Статті. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VisProbBioliMed_2015_4_040.pdf555.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.