Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18392
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГринько, Наталя Валер'янівна-
dc.contributor.authorГринько, Н.В.-
dc.contributor.authorGrinko, N.V.-
dc.date.accessioned2021-12-07T07:30:20Z-
dc.date.available2021-12-07T07:30:20Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherУДК 618.391-037-071-085.85-
dc.identifier.urihttp://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18392-
dc.description.abstractДля жінки вагітність – дуже сильний за рівнем переживань та специфічний за комплексом відчуттів період, вивченню якого останнім часом приділяється все більше уваги. На основі системного підходу до вивчення індивідуально-психологічних, патопсихологічних та психосоціальних особливостей жінок із загрозою передчасних пологів на останньому триместрі вагітності та після пологів, було розроблено комплекс заходів їх медико-психологічного супроводу. Щоб оцінити його ефективність, на базі Сторожинецької центральної районної лікарні у Чернівецькій області було проведено комплексне клініко-психологічне і психодіагностичне дослідження, в якому взяли участь 150 вагітних на III триместрі вагітності (23-37 тижнів), та їх чоловіків. Результати проведеного обстеження жінок у III триместрі вагітності, відразу після пологів та через рік показали, що завдяки заходам медико-психологічного супроводу у них відбулося покращення психоемоційного стану, самопочуття та подолання емоційного напруження, спостерігалось підвищення рівня соціальної підтримки з боку колег по роботі та громадських організацій, у більшості з них відзначено повну редукцію деформації подружніх відносин. Отже, провадження системи медико-психологічного супроводу жінок із загрозою передчасних пологів на останньому триместрі вагітності та після пологів дало змогу оптимізувати вибір адекватних стратегій поведінки в родині, покращити емоційний стан та самопочуття, ставлення жінки до вагітності та гармонізувати сімейну взаємодію (72,5%) (р<0,001), а також покращити психоемоційний стан матерів, гармонізувати взаємовідносини у тріаді «мати – дитина – батько» у післяпологовому періоді (66,4%) (p<0,001). На протяжении всей жизни каждый человек сталкивается с различными эмоционально-сложными ситуациями. Для женщины одной из таких ситуаций является беременность – очень сильный по уровню переживаний и специфический по комплексу ощущений период в жизни, изучению которого в последнее время уделяется все больше внимания. Обстоятельства, которые сложились в Украине в связи с экологическим неблагополучием, в основном определяют низкий индекс здоровья беременных женщин, создает предпосылки для роста частоты недонашивания беременности и в будущих поколениях. Данная проблема имеет большое медико-социальное значение. Более трети малышей, которые родились преждевременно, отстают в физическом и психомоторном развитии. Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что создание системы медико-психологического сопровождения беременных женщин с угрозой преждевременных родов на последнем триместре беременности является актуальным, необходимым и своевременным. Throughout life, everyone is faced with a variety of emotionally complex situations. For a woman, one of such situations is pregnancy – a very strong level of experience and a specific set of sensations in life, the study of which has recently received increasing attention. Circumstances that have developed in Ukraine in connection with environmental disadvantages mainly determine the low health index of pregnant women, which creates the preconditions for an increase in the frequency of premature pregnancies in future generations. This problem is of great medical and social importance. More than a third of babies born prematurely lag in physical and psychomotor development. Given the above, it can be argued that the creation of a system of medical and psychological support for pregnant women at risk of preterm birth in the last trimester of pregnancy is relevant, necessary and timely.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherМедична психологіяuk_UA
dc.subjectзагроза передчасних пологівuk_UA
dc.subjectмедико-психологічний супровідuk_UA
dc.subjectугроза преждевременных родовuk_UA
dc.subjectмедико-психологическое сопровождениеuk_UA
dc.subjectthreat of preterm birthuk_UA
dc.subjectmedical and psychological supportuk_UA
dc.titleМедико-психологічний супровід жінок із загрозою передчасних пологів на останньому триместрі вагітності та після пологівuk_UA
dc.title.alternativeМедико-психологическое сопровождение женщин с угрозой преждевременных родов на последнем триместре беременности и после родовuk_UA
dc.title.alternativeMedical and psychological support of women with the threat of preterm birth in the last trimester of pregnancy and after deliveryuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Статті. Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. Гринько Медпсихологія 2020.pdf764.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.