Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17525
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTymofiychuk, Inga
dc.contributor.authorSemenenko, Svitlana
dc.contributor.authorTymofiichuk, Ivanna
dc.contributor.authorSemenenko, Natalia
dc.contributor.authorSemenenko, Vasily
dc.contributor.authorТимофійчук, Інга Романівнаuk_UA
dc.contributor.authorСемененко, С.
dc.contributor.authorТимофійчук, І.
dc.contributor.authorСемененко, Н.
dc.contributor.authorСемененко, В.
dc.contributor.authorТимофийчук, И.
dc.contributor.authorСемененко, С.
dc.contributor.authorТимофийчук, И.
dc.contributor.authorСемененко, Н.
dc.contributor.authorСемененко, В.
dc.date.accessioned2021-09-30T07:01:47Z
dc.date.available2021-09-30T07:01:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherUDK 612.014.54
dc.identifier.otherDOI 10.24061/2411-6181.4.2020.227
dc.identifier.urihttp://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17525
dc.description.abstractРоль прищитовидних залоз в регуляції функцій організму відома і незаперечна. Але вивчення функцій прищитовидних залоз і їх ролі в розвитку патологічних процесів відбувалося через безліч помилок, непорозумінь і навіть зламаних доль. Мета даної статті – висвітлити найбільш значущі події в історії вивчення прищитовидних залоз, які послужили стимулом у поліпшенні лікування патологічних станів, в тому числі хірургічних. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю створення обгрунтованого розуміння вивчення історії прищитовидних залоз. Методологія роботи заснована на аналізі історіографічних публікацій. Основна частина. Вивчення ролі фосфорно-кальцієвого обміну і ролі прищитовидних залоз в цьому обміні відбувалося в період XIX початок XX в. Дослідження проведені Іваром Сандстремом, який по праву вважається відкривачем цієї залози, близько століття пролежали непоміченими науковим світом. Досягнення в анатомії, фізіології, медицині, хірургії та біохімії внесли свій вклад в розвиток ефективних методів діагностики і лікування, які використовуються і сьогодні. Удосконалення гістологічних методів дослідження стали новою віхою в дослідженні структури прищитовидних залоз. В даний час вивчення спектру органних порушень при ураженнях прищитовидних залоз і розробка діагностичних і лікувальних методик не обмежуються участю всього суспільства ендокринологів, а й притягують все більшу увагу суміжних фахівців. Висновки. В огляді статті представлена історія відкриття прищитовидних залоз, висвітлено основні етапи вивчення їх ролі в кальцій-фосфорному обміні, проаналізовані роботи, присвячені еволюції в уявленнях про їх анатомічних, фізіологічних і патологічних особливостей. Роль прищитовидных желез в регуляции функций организма известна и неоспорима. Но изучение функций околощитовидных желез и их роли в развитии патологических процессов происходило через множество ошибок, непониманий и даже сломанных судеб. Цель данной статьи – осветить наиболее значимые события в истории изучения прищитовидных желез, которые послужили стимулом в улучшении лечения патологических состояний, в том числе хирургических. Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания обоснованного понимания изучения истории прищитовидной железы. Методология работы основана на анализе историографических публикаций. Основная часть. Изучение роли фосфорно-кальциевого обмена и роли околощитовидных желез в этом обмене происходило в период XIX начало XX в. Исследования, проведенные Иваром Сандстремом, который по праву считается открывателем данной железы, около столетия пролежали незамеченными научным миром. Достижения в анатомии, физиологии, медицине, хирургии и биохимии внесли свой вклад в развитие эффективных методов диагностики и лечения, которые используются и сегодня. Усовершенствование гистологических методов исследования стали новой вехой в исследовании структуры околощитовидных желез. В настоящее время изучение спектра органных нарушений при поражениях околощитовидных желез и разработка диагностических и лечебных методик не ограничиваются участием только сообщества эндокринологов, но и притягивают все большее внимание смежных специалистов. Выводы. В обзоре статьи представлена история открытия околощитовидных желез, освещены основные этапы изучения их роли в кальций-фосфорном обмене, проанализированы работы, посвященные эволюции в представлениях об их анатомических, физиологических и патологических особенностях.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherАктуальні питання суспільних наук та історії медициниuk_UA
dc.subjectприщитоподібні залозиuk_UA
dc.subjectфосфорно-кальцієвий обмінuk_UA
dc.subjectІвар Сандстремuk_UA
dc.subjectпаратгормонuk_UA
dc.subjectоколощитовидные железыuk_UA
dc.subjectфосфорно-кальциевый обменuk_UA
dc.subjectИвар Сандстремuk_UA
dc.subjectпаратгормонuk_UA
dc.titleParathyroid glands – historical essayuk_UA
dc.title.alternativeПрищитоподібні залози – історичний нарисuk_UA
dc.title.alternativeОколощитовидные железы – исторический очеркuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Статті. Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSN_4_2020_088.pdf368.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.