Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17519
Title: Основні аспекти лікування та профілактики інвазивних захворювань підліткового віку
Other Titles: Основные аспекты лечения и профилактики инвазивных заболеваний подросткового возраста
The main aspects of invasive diseases treatment and prevention in teenagers
Authors: Матущак, М.Р.
Горошко, Олександра Мар'янівна
Захарчук, Олександр Іванович
Федюк, В.І.
Костишин, Л.В.
Ежнед, Марія Ахмедівна
Сахацька, Інна Михайлівна
Михайлюк, Н.В.
Матущак, М.Р.
Горошко, А.М.
Захарчук, А.И.
Федюк, В.И.
Костишин, Л.В.
Эжнед, М.А.
Сахацкая, И.М.
Михайлюк, Н.В.
Matushchak, M.R.
Horoshko, O.M.
Zakharchuk, O.I.
Fediuk, V.I.
Kostyshyn, L.V.
Ezhned, M.A.
Sakhatska, I.M.
Mykhailiuk, N.V.
Keywords: гельмінтози
маркетинговий аналіз
профілактика
інвазивні захворювання
гельминтозы
маркетинговый анализ
профилактика
инвазивные заболевания
helminthiasis
marketing analysis
prevention
invasive diseases
Issue Date: 2020
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: В Україні щорічно реєструються близько 100 тисяч випадків геогельмінтозів, із них 80 % у дітей до 17 років. Симптоматика гельмінтозів має слабко виражений характер або повністю відсутній, однак завдає шкоди організму, тому особливо небезпечне інфікування дитячого організму. Мета роботи – провести маркетингове дослідження лікарських засобів, які використовуються для лікування, та визначити основні проблеми профілактики даної патології. Матеріал і методи. Проведено маркетингове дослідження та аналіз ринку торговельних найменувань, аналіз 52 медичних карт стаціонарних та амбулаторних хворих (діти віком від 12 до 17 років) на глистяні інвазії та листків лікарських призначень лікувальних установ м. Чернівці. Висновки. Із запропонованих схем фармакотерапії найбільш доступними є використання комплексу, до складу якого входить "Біле вугілля", "Роліноз", "Зентел". Перспективним є вивчення застосування фітозасобів як у період лікувальної терапії, так і з метою профілактики. В Украине ежегодно регистрируется около 100 тысяч случаев геогельминтозов, из них 80% у детей до 17лет. Симптоматика гельминтозов имеет слабо выраженный характер или полностью отсутствует, однако наносит вред организму, поэтому особенно опасно инфицирование детского организма. Цель работы – провести маркетинговое исследование лекарственных средств, которые используются для лечения и определить основные проблемы профилактики данной патологии. Материал и методы. Проведено маркетинговое исследование и анализ рынка торговых наименований, анализ 52 медицинских карт стационарных и амбулаторных больных (дети в возрасте от 12 до 17 лет) на глистные инвазии и листов лекарственных назначений лечебных учреждений г. Черновцы. Выводы. Из предложенных схем фармакотерапии наиболее доступными является использование комплекса, в состав которого входит "Белый уголь", "Ролиноз", "Зентел". Перспективным является изучение применения фитопрепаратов как в период лечебной терапии, так и с целью профилактики. In Ukraine, about 100,000 cases of geohelminthiasis are registered annually, 80% of which are children under 17 years of age. Symptoms of helminthiasis are mild or completely absent, but harmful to the body, however, infection of the child's body is especially dangerous. Objective – to conduct a marketing study of drugs, used for treatment, and identify the main problems of this pathology prevention. Material and methods. A marketing research and analysis of the trade names' market analysis of 52 medical records of inpatients and outpatients (children aged 12 to 17 years) for worm infestations and medical records of medical institutions in Chernivtsi have been carried out. Conclusions. From the offered schemes of pharmacotherapy the most accessible is the use of a complex which structure includes Carbowhite, Rolinoz, Zentel. It is promising to study the use of phytomedicines both during medical therapy and for prevention.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17519
Appears in Collections:Статті. Кафедра фармакології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KEP_2020_3_072.pdf305.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.