Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17506
Title: Poetics of poetry works by Sydir Vorobkevych (generic, metalanguage, poetic syntax, phonics, versification)
Other Titles: Особливості поетики віршованих творів Сидора Воробкевича (генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація)
Поэтика стихотворных произведений Сидора Воробкевича (генерика, металогия, поэтический синтаксис, фоника, версификация)
Authors: Nykyforuk, Tetyana
Leontiy, Tatiana
Никифорук, Т.
Леонтій, Т.
Никифорук, Т.
Леонтий, Т.
Keywords: С. Воробкевич
поэзия
поэтика
генеза
генерика
троп
фоника
поэтический синтаксис
версификация
метрика
ритмика
строфика
рифма
С. Воробкевич
поезія
поетика
ґенеза
генерика
троп
фоніка
поетичний синтаксис
версифікація
метрика
ритміка
строфіка
рима
Issue Date: 2020
Publisher: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Abstract: Мета дослідження – з'ясувати особливості розвитку поетики віршованих творів С. Воробкевича на основі визначених її елементів (генерика, металогія, поетичний синтаксис, звукопис, версифікація) в діахронічному аспекті. Наукова новизна. Вперше в українському літературознавстві з'ясовано особливості розвитку поетики віршованих творів С. Воробкевича на основі визначених її елементів (генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація) в діахронічному аспекті. Для цього проаналізовано наукову літературу, пов'язану з дослідженням елементів поетики віршованих творів С. Воробкевича. Вивчено міркування автора щодо форми поетичного тексту. Визначено роль сторонніх впливів на поезію С. Воробкевича в аспекті поетики. Методи дослідження: герменевтичний метод і метод повільного прочитання (метод рецептивної поетики), формальний метод, порівняльний і порівняльно-історичний методи, біографічний метод. Висновки. Отримані результати є важливим матеріалом для увиразнення наших знань щодо поетики віршованих творів С. Воробкевича, вони є матеріалом для зіставлення з аналогічним матеріалом щодо художності поетичних творів Ю. Федьковича. На підставі виявлення спільних ознак, з урахуванням даних щодо інших українських поетів краю цього періоду, можна одержати загальну картину поетики вітчизняних віршованих творів на Буковині у II половині XIX століття. Цель исследования выучить особенности развития поэтики стихотворных произведений С. Воробкевича на основе определенных ее элементов (генерика, метал огня, поэтический синтаксис, фоника, версификация) в диахроническом аспекте. Научная новизна. Впервые в украинском литературоведении выяснены особенности развития поэтики стихотворных произведений С. Воробкевича на основе определенных ее элементов (генерика, металогия, поэтический синтаксис, фоника, версификация) в диахроническом аспекте. Для этого проанализировано научную литературу, связанную с исследованием элементов поэтики стихотворных произведений С. Воробкевича. Изучено рассуждения автора о форме поэтического текста. Определена роль сторонних воздействий на поэзию С. Воробкевича в аспекте поэтики. Методы исследования: герменевтический метод и метод медленного чтения (метод рецептивной поэтики), формальный, сравнительный и сравнительно-исторический методы, биографический метод. Выводы. Полученные результаты являются важным материалом для подчеркивания наших знаний о поэтики стихотворных произведений С. Воробкевича, они являются материалом для сопоставления с аналогичным материалом для художественности поэтических произведений Ю. Федьковича. На основании выявления общих признаков, с учетом данных о других украинских поэтах края этого периода, можно получить общую картину поэтики отечественных стихотворных произведений на Буковине во II половине XIX века.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17506
Appears in Collections:Статті. Кафедра суспільних наук та українознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSN_1_2020_100.pdf398.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.