Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17217
Title: Програма "Смарт ЕКГ – ранолазин" – власний досвід та світовий підхід
Other Titles: Программа "Смарт ЕКГ – ранолазин" – собственный опыт и мировой подход
Program "Smart ECG – ranolazin" – own experience and world approach
Authors: Тащук, Віктор Корнійович
Маліневська-Білійчук, О.В.
Онофрейчук, Д.І.
Іванчук, Павло Романович
Тащук, М.В.
Тащук, В.К.
Малиневская-Билийчук, А.В.
Онофрейчук, Д.И.
Иванчук, П.Р.
Тащук, М.В.
Tashchuk, V.K.
Malinevska-Biliichuk, O.V.
Onofreichuk, D.I.
Ivanchuk, P.R.
Tashchuk, M.V.
Keywords: STEMI
ранолазин
дигіталізація ЕКГ
STEMI
ранолазин
дигитализация ЭКГ
STEMI
ranolazine
ECG digitalization
Issue Date: 2020
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: Мета роботи – комплексний аналіз світового підходу до застосування ранолазину в різних клінічних дослідженнях та впровадження власного програмного забезпечення "Смарт-ЕКГ" для оцінки ефективності ранолазину. Матеріал і методи. Оцінка європейських рекомендацій, аналіз світових рандомізованих клінічних досліджень щодо застосування ранолазину, а також презентація власних результатів обстеження 40 хворих на гострий Q-інфаркт міокарда (STEMI), яким була призначена базисна терапія згідно із сучасними рекомендаціями, що включала інтервенційне втручання з відновленням прохідності інфаркт-зумовленої коронарної артерії, подвійну антитромбоцитарну терапію, статини, β-адреноблокатори, інгібітори ангіотензиперетворювального ферменту, антагоністи альдостерону тощо з додаванням ранолазину (група І, 30 пацієнтів з STEMI), контроль – група II, 10 пацієнтів з STEMI, які отримували базисну терапію без додавання ранолазину. Результати. Аналіз клінічних досліджень (CARISA, MARISA, ERICA, TERISA, MERLIN-TIMI 36 RIVER-PCI, RIMINI-TRIAL) довів ефективність ранолазину як антиангінального та антиішемічного препарату. Використання власної програми "Смарт-ЕКГ" демонструє позитивний вплив ранолазину за STEMI та потребує подальшого впровадження. Висновки. У рекомендаціях Європейського товариства кардіологів щодо лікування стабільної стенокардії ранолазин отримав рекомендації класу IIа (рівень доказовості В) як засіб другої лінії для зменшення симптомів стенокардії і покращення переносимості фізичних навантажень у пацієнтів, які не переносять, мають протипокази або симптоми недостатньо контролюються за застосування β-адреноблокаторів, блокаторів кальцієвих каналів та нітратів пролонгованої дії. У пацієнтів з базисним низьким артеріальним тиском та низькою частотою серцевих скорочень ранолазин можна розглянути як препарат першої лінії для зменшення симптомів стенокардії і покращення переносимості фізичних навантажень – рекомендації класу IIb (рівень доказовості С). Власне дослідження, яке певною мірою відображає світовий підхід відповідно до проаналізованих клінічних досліджень, демонструє позитивний вплив ранолазину за STEMI – про що свідчили дані аналогової шкали EQ-VAS, позитивні зміни маркерів електричної нестабільності: зниження ймовірності випадків зменшення SDNN, дисперсії QT та можливо приріст показника відношення максимальної швидкості за диференційованої електрокардіографії, тому дане дослідження є актуальним і потребує подальшого впровадження. Цель работы – комплексный анализ мирового подхода к применению ранолазина в различных клинических исследованиях и внедрение собственного программного обеспечения "Смарт-ЭКГ" для оценки эффективности ранолазина. Материал и методы. Оценка европейских рекомендаций, анализ мировых рандомизированных клинических исследований по применению ранолазина, а также презентация собственных результатов обследования 40 больных с острым Q-инфаркт миокарда (STEMI), которым была назначена базисная терапия согласно современных рекомендаций, включающая интервенционное вмешательство с восстановлением проходимости инфаркт-зависимой коронарной артерии, двойную антитромбоцитарную терапию, статины, β-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, антагонисты альдостерона и т.п. с добавлением ранолазина (группа I, 30 пациентов со STEMI), контроль – группа II, 10 пациентов с STEMI которые получали базисную терапию без добавления ранолазина. Результаты. Анализ клинических исследований (CARISA, MARISA, ERICA, TERISA, MERLIN-TIMI 36, RIVER-PCI, RIMINI-TRIAL) доказал эффективность ранолазина как антиангинального и антиишемического препарата. Использование собственной программы "Смарт-ЭКГ" демонстрирует положительное влияние ранолазина при STEMI и требует дальнейшего внедрения. Выводы. В рекомендациях Европейского общества кардиологов по лечению стабильной стенокардии ранолазин получил рекомендации класса IIа (уровень доказательности В) как средство второй линии для уменьшения симптомов стенокардии и улучшения переносимости физических нагрузок у пациентов, которые не переносят, имеют противопоказания или симптомы недостаточно контролируются при применении β-адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов и нитратов пролонгированного действия. У пациентов с базисным низким артериальным давлением и низкой частотой сердечных сокращений ранолазин можно рассмотреть как препарат первой линии для уменьшения симптомов стенокардии и улучшения переносимости физических нагрузок – рекомендации класса IIa (уровень доказательности С). Собственное исследование, которое частично отражает мировой подход в соответствии с проанализированными клиническими исследованиями, демонстрирует положительное влияние ранолазина при STEMI – о чем свидетельствовали данные аналоговой шкалы EQ-VAS, положительные изменения маркеров электрической нестабильности: снижение вероятности случаев уменьшения SDNN, дисперсии QT и возможно прирост показателя отношения максимальных скоростей при дифференцированной электрокардиографии, поэтому данное исследование является актуальным и требует дальнейшего внедрения. Purpose – comprehensive analysis of the world approach of the use of ranolazine in various clinical trials and the introduction of the program "Smart ECG" to assess the effectiveness of ranolazine. Matherial and methods. Evaluation of European guidelines, analysis of global randomized clinical trials of the ranolazine use, presentation of our own trial: we examined 40 patients with Q wave myocardial infarction (STEMI), were insti-tuted basic therapy according to the modern recommendations which contained interventional treatment with restoration of patency of a heart attack-conditioned coronary artery, double antiplatelet therapy, statins, β-adrenergic blocker, angiotensin-converting enzyme inhibitors, aldosterone antagonists with addition of ranolazine (group I, 30 patients diagnosed STEMI), control – group II, 10 patients with STEMI, who received basic therapy without addition ofranolazine. Results. Analysis of clinical trials (CARISA, MARISA, ERICA, TERISA, MERLIN-TIMI, RIVER-PCI, RIMINI-TRIAL) proved the effectiveness of ranolazine as an antianginal and anti-ischemic drugs. The use of own program "Smart-ECG" demonstrates the positive effect of ranolazine on STEMI and requires further implementation. Conclusion. In the European Society of Cardiology guidelines of the management of stable angina pectoris, ranolazine is given a class IIa (level of evidence B) recommendation as a second-line treatment to reduce angina frequency and improve exercise tolerance in subjects who cannot tolerate, have contraindications to, or whose symptoms are not adequately controlled by β-adrenergic blockers, calcium channel blockers and long-acting nitrates. In subjects with baseline low heart rate and low blood pressure, ranolazine may be considered as a first-line drug to reduce angina frequency and improve exercise tolerance – class IIa (level of evidence C) recommendation. Own study, which partially reflects the global approach according to the analyzed clinical studies, demonstrates the positive effect of ranolazine for patients with STEMI – analogue scale EQ-VAS indicates a positive effect, positive influence on the markers of electrical myocardial instability: decreasing of the probability of cases of SDNN decrease, depression of QT and maybe increase of ratio of maximum velocity for differentiated T wave.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17217
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BMV_2020_4_110.pdf273.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.