Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17205
Title: Диференційна діагностика давності утворення крововиливів травматичного генезу, інфаркту мозку ішемічного і геморагічного генезу методом картографування розподілів величини комплексного ступеня взаємної поляризації
Other Titles: Дифференциальная диагностика давности образования кровоизлияний травматического генеза, инфаркта мозга ишемического и геморрагического генеза методом картографирования распределения величины комплексной степени взаимной поляризации
Differential diagnostics of the formation of hemorrhages of traumatic genesis, brain infarction of ischemic and hemorrhagic genesis by the method of the mapping of complex degree of mutual polarization
Authors: Гараздюк, Марта Славівна
Бачинський, Віктор Теодосович
Гараздюк, М.С.
Бачинский, В.Т.
Garazdiuk, M.S.
Bachynskyi, V.T.
Keywords: давність утворення крововиливу
лазерна поляриметрія
давность образования кровоизлияния
лазерная поляриметрия
age of hemorrhage formation
laser polarimetry
Issue Date: 2020
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: Резюме. Встановлення давності утворення гематом, розташованих у речовині головного мозку людини (РГМЛ), є складним для вирішення питанням, оскільки такі тілесні ушкодження дуже часто призводять до смерті людини чи до її інвалідизації, тому необхідно проводити чітке розслідування обставин отримання такої травми. Мета роботи – розробити судово-медичні критерії диференціації давності утворення крововиливів (ДУК) травматичного і нетравматичного генезів та ішемічного інфаркту головного мозку методом картографування розподілів величини комплексного ступеня взаємної поляризації (КСВП) препаратів гістологічних зрізів РГМЛ. Матеріал і методи. Нативні гістологічні препарати РГМЛ із попередньо відомим часом утворення крововиливів від 1 до 48 год від 38 трупів із крововиливами травматичного генезу (1-ша група), 30 трупів із крововиливами в РГМЛ нетравматичного генезу (2-га група), 35 трупів із ішемічним інсультом (3-тя група) та 30 трупів, причиною смерті яких була гостра коронарна недостатність (4-та група-контроль). Результати дослідження та їх обговорення. Порівняльний аналіз даних поляризаційно-кореляційного картографування мікроскопічних зображень гістологічних зрізів мозку померлих з усіх груп із даними статистичного аналізу часових залежностей величини статистичних моментів 1-4-го порядків, які характеризують поляризаційні і азимутально-інваріантні Мюллер-матричні мапи виявив зростання діапазону часової лінійної зміни статистичних залежностей величини асиметрії та ексцесу розподілів величини модуля КСВП до 48 год. Висновок. Точність визначення давності утворення крововиливів методом картографування комплексного ступеня взаємної поляризації поляризаційно-неоднорідних мікроскопічних зображень гістологічних зрізів мозку складає 45хв ± 15 хв. Цель работы – разработать судебно-медицинские критерии дифференциации давности образования кровоизлияний (ДОК) травматического и нетравматического генеза и ишемического инфаркта головного мозга методом картографирования распределений величины комплексной степени взаимной поляризации (КСВП) препаратов гистологических срезов вещества головного мозга человека (ВГМЧ). Материал и методы. Нативные гистологические препараты ВГМЧ с предварительно известным временем образования кровоизлияний от 1 до 48 ч от 38 трупов с кровоизлияниями травматического генеза (1-ая группа), 30 трупов с кровоизлияниями в ВГМЧ нетравматического генеза (2-ая группа), 35 трупов с ишемическим инсультом (3-ья группа) и 30 трупов, причиной смерти которых была острая коронарная недостаточность (4-ая группа-контроль). Результаты исследования. Сравнительный анализ данных поляризационно-корреляционного картографирования микроскопических изображений гистологических срезов мозга умерших от всех групп путем статистического анализа временных зависимостей величины статистических моментов 1-4-го порядков, характеризующих поляризационные и азимутально-инвариантные Мюллер-матричные карты, обнаружил рост диапазона временных линейных изменений статистических зависимостей величины асимметрии и эксцесса распределений величины модуля КСВП до 48 ч. Вывод. Точность определения давности образования кровоизлияний методом картографирования комплексной степени взаимной поляризации поляризационно-неоднородных микроскопических изображений гистологических срезов мозга составляет 45 мин ± 15 мин. The purpose of the work. To develop forensic criteria for differentiating the age of hemorrhage (AH) of traumatic and non-traumatic genesis and ischemic cerebral infarction by mapping the distribution of the magnitude of the complex degree of mutual polarization (CDMP) of histological sections of SHB. Material and methods. Native histological preparations of SHB with previously known hemorrhage time from 1 to 48 h from 38 corpses with hemorrhages of traumatic origin (1 group), 30 corpses with hemorrhages in RGML of non-traumatic origin (2 groups), 35 corpses with ischemic stroke (3 groups) and 30 corpses, the cause of death of which was acute coronary insufficiency (4 control groups). Research results. Comparative analysis of polarization-correlation mapping data of microscopic images of histological sections of the brains of the dead from all groups with data of statistical analysis of time dependences of statistical moments of 1-4th orders, which characterize polarization and azimuthal-invariant Mueller-matrix maps, has revealed statistical dependences of the values of asymmetry and excess distributions of the value of the CDMP module up to 48 hours after trauma. Conclusion. The accuracy of determination of age of hemorrhage by the method of complex degree of mutual polarization mapping of polarization-inhomogeneous microscopic images of histological sections of the brain is 45 min ± 15 min.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17205
Appears in Collections:Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BMV_2020_3_009.pdf244.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.