Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16675
Title: Пристрій-форма для приготування ректальних і вагінальних супозиторіїв
Other Titles: Устройство-форма для изготовления ректальных и вагинальных суппозиториев
Device-form for preparing rectal and vaginal supplements
Authors: Бурденюк, Іван Павлович
Бліндер, Олена Олександрівна
Мислицький, Валентин Францович
Масікевич, Ю.Г.
Заморський, Ігор Іванович
Пісьменна, Л.В.
Блиндер, Е.А.
Мыслицкий, В.Ф.
Масикевич, Ю.Г.
Заморский, И.И.
Письменна, Л.В.
Burdenyuk, I.P.
Blinder, O.O.
Myslitsky, V.F.
Masikevich, Yu.G.
Zamorsky, I.I.
Pes'menna, L.V.
Бурденюк, И.П.
Keywords: пристрій-форма
супозиторії
сплави
пластини
гнізда
гвинти
гайки
механічна обробка
штифти
устройство-форма
суппозитории
сплавы
пластины
гнезда
винты
гайки
механическая обработка
штифты
devise form
suppository
alloy
plate
nest
guinea
nuts
mechanical processing
studs
Issue Date: 2019
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Мета роботи – згідно з розрахунками, за технічними кресленнями і технологічною картою, виготовити експериментальний пристрій-форму для приготування ректальних і вагінальних супозиторіїв методом виливання і пресування з використанням гідрофобних та гідрофільних основ. Матеріали та методи. При виборі матеріалів для виготовлення деталей пристрою-форми головним чином звертали увагу на їхні позитивні характеристики та доступність. Матеріалом для виготовлення деталей пристрою-форми було обрано олов'яну бронзу (10 % олова, 90% рафінованої міді) і сталь марки 12ХНЗА (хромо-нікелевий сплав нержавіючої сталі високої якості). Для приготування супозиторіїв з використанням пристрою-форми змішують прописані лікарські засоби з відповідною попередньо-підготовленою основою, готують форму, виливають приготовлену та напівохолоджену масу в робочі гнізда пристрою-форми. Після охолодження демонтують пристрій і вивільняють готові супозиторії. Результати. Олов'яна бронза, з якої виготовлено пристрій-форму є стійкою до дії фізико-хімічних факторів довкілля та до корозії, має високу теплопровідність. Значна пластичність сплаву дозволяє при механічній обробці деталей пристрою-форми отримувати високу чистоту робочих поверхонь. Враховуючи недоліки існуючих засобів виробництва супозиторіїв, як важливої лікарської форми, та керуючись вимогами Державної Фармакопеї України, виготовлено оригінальну, конструктивно просту, надійну в роботі, довговічну при експлуатації, продуктивну і гігієнічну пристрій-форму для приготування ректальних і вагінальних супозиторіїв на гідрофільній або гідрофобній основах необхідного складу. Висновки. Представлена пристрій-форма є простою та надійною в роботі, виготовлена зі сплаву, що дозволяє забезпечити виготовлення супозиторіїв відповідно до вимог Державної Фармакопеї України та відповідає критеріям, сформульованим авторами (відносна дешевизна вихідних матеріалів, антикорозійність, антифрикційність, пластичність, висока теплопровідність, можливість стерилізації різними методами). Цель работы – согласно расчетам, техническим чертежам и технологической картой, изготовить экспериментальное устройство-форму для приготовления ректальных и вагинальных суппозиториев методом выливания и прессования с использованием гидрофобных и гидрофильных основ. Материалы и методы. При выборе материалов для изготовления деталей устройства-формы главным образом обращали внимание на их положительные характеристики и доступность. Материалом для изготовления деталей устройства-формы была избрана оловянная бронза (10% олова, 90% рафинированной меди) и сталь марки 12ХНЗА (хромо-никелевый сплав нержавеющей стали высокого качества). Для приготовления суппозиториев с использованием устройства-формы смешивают прописанные лекарственные средства с предварительно подготовленной подходящей основой, готовят форму, выливают приготовленную и полуохлажденную массу в рабочие гнезда устройства-формы. После охлаждения демонтируют устройство и высвобождают готовые суппозитории. Результаты. Оловянная бронза, из которой изготовлено устройство-форму, устойчива к действию физико-химических факторов окружающей среды и коррозии, обладает высокой теплопроводностью. Значительная пластичность сплава позволяет при механической обработке деталей устройства-формы получать высокую чистоту рабочих поверхностей. Учитывая недостатки существующих средств производства суппозиториев, как важной лекарственной формы и руководствуясь требованиями Государственной Фармакопеи Украины, изготовлено оригинальную, конструктивно простую, надежную в работе, долговечную при эксплуатации, производительную и гигиеничную устройство-форму для приготовления ректальных и вагинальных суппозиториев на гидрофильной или гидрофобной основе необходимого состава. Выводы. Представленное устройство-форма является простой и надежной в работе; изготовлено из сплава, позволяющего обеспечить изготовление суппозиториев в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи Украины и соответствует критериям, сформулированным авторами (относительная дешевизна исходных материалов, антикоррозийность, антифрикционность, пластичность, высокая теплопроводность, возможность стерилизации различными методами). Objective – according to the calculations, the technical drawings and a technological map, to make an experimental device-form for the preparation of rectal and vaginal suppositories by pouring and pressing using hydrophobic and hydrophilic bases. Materials and methods. Authors had put attention on positive characteristics and availability of materials chosen for the device. The material for the manufacture of parts of the mold-shaped material was tin bronze (10% tin, 90% refined copper) and steel grade 12ChNZA (chromium-nickel alloy stainless steel of high quality). For the preparation of suppositories using the device-form, the prescribed medicines are mixed with the appropriate pre-prepared base, the form is prepared, the prepared and semi-cooled mass is poured into the working nest of device. After cooling, disassemble the device and release the ready-made suppositories. Results. The tin bronze, from which the steady-state form is made, is resistant to the action of physico-chemical factors of the environment and corrosion, has a high thermal conductivity. Significant ductility of the alloy allows for machining parts of the device-form to obtain high purity of the working surfaces. Given the shortcomings of the existing means of suppository production as an important dosage form and guided by the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, an original, structurally simple, reliable in operation, durable in service, productive and hygienic device-form for the preparation of rectal and vaginal suppositories on the basis of the necessary composition. Conclusions. The presented device-form is simple and reliable in operation; made of an alloy that allows the manufacture of suppositories in accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine and meets the criteria formulated by the authors (relative cheapness of starting materials, corrosion resistance, antifriction, plasticity, high thermal conductivity, sterilization by various methods).
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16675
Appears in Collections:Статті. Кафедра фармакології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KEP_2019_1_016.pdf320.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.