Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16671
Title: Джерела та хронологічна послідовність закладки структур очної ямки людини
Other Titles: Источники и хронологическую последовательность закладки структур глазницы человека
Sources and chronological secuence of the eyesocicet structures anlage
Authors: Цигикало, Олександр Віталійович
Козарійчук, Н.Я.
Сикирицька, Т.Б.
Цигикало, А.В.
Козарийчук, Н.Я.
Сикирицкая, Т.Б.
Tsygikalo, O.V.
Kozariychuk, N.Ya.
Sikyrytska, T.B.
Keywords: очна ямка
внутрішньоутробний розвиток
зародки та передплоди людини
глазница
внутриутробное развитие
зародыш и передплод человека
socket
antenatal development
human embryos and fetuses
Issue Date: 2019
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Мета роботи – уточнити джерела та визначити хронологічну послідовність закладки структур очної ямки в пренатальному періоді онтогенезу людини. Матеріал та методи. За допомогою комплексу методів морфологічного дослідження (антропометрії, морфометрії, мікроскопії, тривимірного комп'ютерного реконструювання і статистичного аналізу) вивчено 26 серій послідовних гістологічних зрізів зародків і передплодів людини віком від З до 8 тижнів внутрішньоутробного розвитку (ВУР) (3,0-30,0 мм тім'яно-куприкової довжини (ТКД)). Результати. На нашому матеріалі встановлено, що зачатки органа зору (кришталикові плакоди) з'являються на 3-му тижні ВУР (зародки 3,0-3,5 мм ТКД). У зародків 7,0-7,5 мм ТКД (5-й тиждень ВУР) у результаті поступової інвагінація кришталикових плакод у прилеглу мезенхіму утворюються кришталикові ямки, а потім – кришталикові пухирці. Закладка м'язів очного яблука (крім нижнього косого м'яза ока) виявлена наприкінці п'ятого тижня ВУР (зародки 7,0-7,5 мм ТКД у прилеглій мезенхімі позаду очних келихів і навколо очних стебел. Зачаток нижнього косого м'яза ока розвивається з окремого мезодермального острівця, розташованого в мезенхімі медіально і знизу від очного яблука. Одночасно із закладкою м'язів очного яблука відбувається закладка і вростання в очну ямку блокових і відвідних нервів. Розвиток кровоносних судин очних ямок відбувається з двох джерел: з острівців місцевого ангіогенезу який починається з 5-го тижня ВУР, та з позаорганних судин, які простежуються у вигляді судинної сітки вже наприкінці 6-го тижня ВУР. Сполучення обох джерел спостерігається наприкінці 7-го тижня розвитку. Зачатки кісток очної ямки з'являється у такій послідовності: верхня щелепа на 6-му тижні ВУР, лобова, вилична, піднебінна кістки та мале крило клиноподібної кістки – на 7-му тижні. Велике крило клиноподібної кістки формується на 10-му тижні. Крила клиноподібної кістки з'єднуються на 16-му тижні розвитку. Висновки. Отже, зародковий період онтогенезу є першим критичним періодом у розвитку очної ямки людини, зумовлений формуванням м'язів очного яблука, нервових і судинних структур.
Цель работы – уточнить источники и определить хронологическую последовательность закладки структур глазницы в пренатальном периоде онтогенеза человека. Материл и методы. С помощью комплекса методов морфологического исследования (антропометрии, морфометрии, микроскопии, трехмерного компьютерного реконструирования и статистического анализа) изучено 26 серий последовательных гистологических срезов зародышей и передплодов человек в возрасте от 3 до 8 недель внутриутробному развития (ВУР) (3,0-30,0 мм теменно-копчиковой длины (ТКД)). Результаты. На нашем материале установлено, что зачатки органа зрения (хрусталиковые плакоды) появляются на 3-й неделе ВУР (зародыши 3,0-3,5 мм ТКД). В зародышей 7,0-7,5 мм ТКД (5-я неделя ВУР) в результате постепенной инвагинации хрусталиковых плакод в прилегающую мезенхиме образуются хрусталиковые ямки, а затем – хрусталиковые пузырьки. Закладка мышц глазного яблока (кроме нижнего косой мышцы глаза) обнаружена в конце пятой недели ВУР (зародыши 7,0-7,5 мм ТКД) в прилегающей мезенхиме позади глазных бокалов и вокруг глазных стеблей. Зачаток нижнего косой мышцы глаза развивается из отдельного мезодермального островка, расположенного в мезенхиме медиально и снизу от глазного яблока. Одновременно с закладкой мышц глазного яблока происходит закладка и врастание в глазницу блочных и отводящих нервов. Развитие кровеносных сосудов глазниц происходит из двух источников: из островков местного ангиогенеза, который начинается с 5-й недели ВУР, и с внеорганных сосудов, которые наблюдаются в виде сосудистой сетки уже в конце 6-й недели ВУР. Сочетание обоих источников наблюдается в конце 7-й недели развития. Зачатки костей глазницы появляется в такой последовательности: верхняя челюсть на 6-й неделе ВУР, лобовая, скуловая, небная кости и малое крыло клиновидной кости – на 7-й неделе. Большое крыло клиновидной кости формируется на 10-й неделе. Крыла клиновидной кости соединяются на 16-й неделе развития. Выводы. Итак, зачаточный период онтогенеза является первым критическим периодом в развитии глазницы человека, обусловленный формированием мышц глазного яблока, нервных и сосудистых структур.
Purpose – to specify sources and determine chronological secuence of the orbit structures anlage in the prenatal period of the human ontogenesis. Material and methods. Twenty six series of sequential histological sections of the human embryos and pre-fetuses aged 3-8 weeks of intrauterine development (IUD) (3.0-30.0 mm parietal-coccygeal length (PCL)) have been studied by complex of methods of the morphological investigation (anthropometry, morphometry, microscopy, three-dimensional computer reconstruction and statistical analysis). The investigations have been performed following the rules of the main principles of the Resolution of the First national congress in bioethics "General ethical principles of experiments on animals" (2001 year), ICH GCP (1996), Convention of European Council concerning the human rights and biomedicine (dated 04.04.1997) and vertebrates protection, which are used in experiments and other scientific purposes (dated 18.03.1986), Helsinki declaration of the World medical association about the ethics principles of the carrying out of the scientific medical investigations with man's participation (1964-2008). Results. Our material indicates that the rudiments of the organ of vision (crystalline placodes) appear at the 3rd week of IUD (embryos 3.0-3.5 mm PCL). Crystalline fossa and then – crystalline vesicles are formed in the embryos of 7.0-7.5mm PCL (5th week of LUD) as a result of the gradual invagination of the crystalline placodes in the adjacent mesenchyme. The anlage of the eyeball muscles (except the inferior oblique eye muscle) was detected at the end of the fifth week of LUD (embryos 7.0- 7.5 mm PCL) in the adjacent mesenchyme behind the ocular glasses and around the eye stems. The rudiment of the inferior oblique muscle of the eye develops from a separate mesodermal islet, located in the mesenchyme medially and below from the eyeball. Anlage and ingrowth of the trochlear and abducent nerves into orbit occur simultaneously with rudiment of the eyeball muscles. The development of the blood vessels of the sockets originates from two sources – the islets of local angiogenesis, which begins from the 5th week of the LUD, and the extracorporeal vessels, which are traced in the form of the vascular network already at the end of the 6th week of the LUD. The combination of both sources is observed at the end of the 7th week of the development. The rudiments of the bones of the occular fossa appear in the following sequence: maxillary jaw at week 6 of LUD, frontal, malar, palatine bones and small wing of cuneiform bone – at week 7. The large wing of the cuneiform bone is formed at week 10. Wings of the sphenoid bone are joined at the 16th week of the development Conclusions. Therefore, the embryonic period of ontogenesis is the first critical period in the development of the human socket, stipulated by the formation of the eyeball muscles, nervous and vascular structures.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16671
Appears in Collections:Статті. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KEP_2019_3_090.pdf432.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.