Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16664
Title: Особливості показників артеріального тиску в дітей шкільного віку з хронічною гастродуоденальною патологією
Other Titles: Особенности показателей артериального давления у детей школьного возраста с хронической гастродуоденальной патологией
Features of indicators of arterial pressure in children with chronic gastroduodenal pathology
Authors: Нечитайло, Юрій Миколайович
Нечитайло, Дмитро Юрійович
Міхєєва, Тетяна Миколаївна
Нечитайло, Ю.М.
Нечитайло, Д.Ю.
Михеева, Т.Н.
Nechytailo, Yu.N.
Nechytailo, D.Yu.
Miheeva, T.N.
Keywords: діти шкільного віку
артеріальний тиск
артеріальна гіпертензія
хронічна гастродуоденальна патологія
дети школьного возраста
артериальное давление
артериальная гипертензия
хроническая гастродуоденальная патология
children of school age
arterial pressure
arterial hypertension
chronic gastroduodenal pathology
Issue Date: 2019
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Впродовж останніх 25 років в Україні поширеність серцево-судинних захворювань, у тому числі й артеріальної гіпертензії (АГ), серед дитячого населення зросла утричі. Найбільш схильні до розвитку АГ діти шкільного віку, що визначається характерними для цього періоду дитинства наявними розладами вегетативної функції Мета роботи – оцінити особливості рівня артеріального тиску (AT) в дітей шкільного віку з хронічною гастродуоденальною патологією. Матеріали та методи. Обстежено 120 дітей, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в гастроентерологічному відділенні міської дитячої клінічної лікарні. Усіх дітей розподілено на дві групи: до 1-ї групи (60 осіб) увійшли діти з хронічними поверхневими гастритами та гастродуоденітами; до 2-ї групи (60 осіб) – діти з хронічними гіперпластичними та ерозивними гастродуоденітами. Для оцінки рівня АТ дітям проводили тонометрію тричі, з інтервалом 3 хвилини, на плечовій артерії лівої руки. Результати оцінювалися за перцентильними номограмами відносно віку, статі та зросту. Результати. У більшості дітей 1-ї групи рівень систолічного артеріального тиску (CAT) знаходився в меж:ах 105-120 мм рт. ст., а рівень діастолічного артеріального тиску (ДАТ) становив 50-60 мм рт. ст. У більшої кількості дітей 2-ї групи рівень CAT знаходився в межах 110-120 мм рт. ст., ДАТ – був у межах 50-70 мм рт. ст. Отже, у дітей 2-ї групи, на відміну від дітей 1-ї групи, виявляли вірогідно більше випадків підвищення показників рівня як систолічного, так і діастолічного AT. При оцінці рівня AT в дітей за перцентильними таблицями виявлено, що в 2-й групі спостерігається більша тенденція до АГ, ніж у 1-й групі. Висновки. Таким чином, у дітей 2-ї групи частіше спостерігалося: 1) вірогідне збільшення рівня систолічного артеріального тиску та діастолічного артеріального тиску; 2) виявлено більшу кількість дітей із артеріальною гіпертензією, ніж у 1-й групі. Це може бути пов'язано з наявністю у них більше вираженого органічного ураження слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки. В течение последних 25 лет в Украине распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и артериальной гипертензии, среди детского населения выросла в три раза. Наиболее склонны к развитию артериальной гипертензии дети школьного возраста, что определяется характерными для этого периода детства расстройствами вегетативной функции. Цель работы – оценить особенности уровня артериального давления у детей школьного возраста с хронической гастродуоденальной патологией. Материалы и методы. Обследовано 120 детей, находившихся на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении городской детской клинической больницы. Всех детей распределено на две группы: в 1-ю группу (60 человек) вошли дети с хроническими поверхностными гастритами и гастродуоденитами; 2-ю группу (60 человек) составляли дети с хроническими гиперпластическими и эрозивными гастродуоденитами. Для оценки уровня артериального давления детям проводили тонометрию трижды, с интервалом 3 минуты, на плечевой артерии левой руки. Результаты оценивались по перцентильным номограммам относительно возраста, пола и роста. Результаты. У большинства детей 1-й группы уровень систолического артериального давления находился в пределах 105-120 мм рт. ст., а уровень диастолического артериального давления составлял 50-60 мм рт. ст. У большего количества детей 2-й группы уровень систолического артериального давления находился в пределах 110-120 мм рт. ст., диастолическое – было в пределах 50-70 мм рт. ст. У детей 2-й группы, в отличие от детей 1-й группы, определяли достоверно больше случаев повышение показателей уровня как систолического, так и диастолического артериального давления. При оценке уровня артериального давления у детей по перцентильным таблицам обнаружено, что во 2-й группе наблюдается большая тенденция к артериальной гипертензии, чем в 1-й группе. Выводы. Таким образом, у детей 2-й группы чаще наблюдалось: 1) достоверное увеличение уровня систолического артериального давления и диастолического артериального давления 2) выявлено большее количество детей с артериальной гипертензией, чем в 1-й группе. Это может быть связано с наличием у них более выраженного органического поражения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Over the past 25 years, the prevalence of cardiovascular diseases, including hypertension, has tripled among children in Ukraine. The children of the school age are most prone to the development of arterial hypertension, which is determined by the characteristic disorders of the vegetative function for this period of childhood. The aim of our study – to evaluate the peculiarities of the blood pressure level in children of school age with chronic gastroduodenal pathology. Material and methods. 120 children who were hospitalized in the gastroenterological department of the City children's clinical hospital were examined. All children were divided into two groups: the 1-st group (60 children) included children with chronic superficial gastritis and gastroduodenitis; the 2-nd group (60 children) consisted of children with chronic hyperplastic and erosive gastroduodenitis. To assess the level of blood pressure, children underwent tonometry three times, with an interval of 3 minutes, on the brachial artery of the left hand. Results were evaluated by percentile nomograms relative to age, gender and height Results. In most children of the 1-st group, the systolic blood pressure level was in the range of 105-120 mm Hg and the level of diastolic blood pressure was 50-60 mm Hg. In a larger number of children of the 2-nd group, the systolic blood pressure level was within 110-120 mm Hg, diastolic – was in the range of 50-70 mm Hg. In children of the 2-nd group, in contrast to children of the 1-st group, significantly more cases of increased indicators of both systolic and diastolic blood pressure were determined. When assessing the blood pressure level in children according to percentile tables, it has been found that in the 2-nd group there is a greater tendency to arterial hypertension than in the 1-st group. Thus, in children of the 2-nd group more often were observed: 1) a significant increase in the level of systolic blood pressure and diastolic blood pressure 2) a greater number of children with an increased level of blood pressure comparing to the children of the 1-st group. Conclusions. This may be due to the presence of a more pronounced organic lesion of the mucous membrane of the stomach and duodenum.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16664
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KEP_2019_1_084.pdf356.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.