Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16663
Title: Удосконалення лікування хронічного некалькульозного холециститу у хворих на цукровий діабет типу 2
Other Titles: Усовершенствование лечения хронического некалькулезного холецистита у больных сахарным диабетом типа 2
Improvement of the treatment of chronic noncalculous cholecystitis in patients with diabetes mellitus type 2
Authors: Марчук, Юлія Федорівна
Андрійчук, Денис Романович
Марчук, Ю.Ф.
Андрейчук, Д.Р.
Marchuk, Yu.F.
Andriychuk, D.R.
Keywords: хронічний некалькульозний холецистит
цукровий діабет типу 2
лікування
рафахолін Ц
хронический некалькулезный холецистит
сахарный диабет типа 2
лечение
рафахолин Ц
chronic noncalculous cholecystitis
diabetes mellitus type 2
treatment
raphacholine С
Issue Date: 2019
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Мета роботи – удосконалити медикаментозне лікування при хронічному некалькульозному холециститі (ХНХ) на тлі цукрового діабету (ЦД) типу 2. Матеріал і методи. Детальне клінічне обстеження проведене у 60 осіб, хворих на ЦД типу 2 та ХНХ. Хворі розподілені на дві ідентичні групи (по 30 осіб), репрезентативні за ознаками статі, віку, тяжкості та тривалості хвороби. Хворі 1-ї групи отримували лікування традиційним способом, а другої групи – запропонованим способом. Лікування хворих 1-ї групи (30 осіб) проводилося протокольним способом: лікувальне харчування (дієта № 9/5), хофітол по 1 таблетці три рази на день, спазмолітики та антибіотики (за показаннями). Хворим 2-ї групи (30 осіб) призначали дієту № 9/5, препарат α-ліпоєвої кислоти тіогама турбо та рафахолін Ц. Усім хворим проведено ретельне обстеження з використанням загальноприйнятих клінічних, лабораторних, біохімічних та інструментальних досліджень. Результати. При застосуванні запропонованої схеми лікування прояви больового, диспепсичного та астеновегетативного синдромів зберігалися у меншої кількості пацієнтів 2-ї групи, ніж у осіб 1-ї групи. У хворих 2-ї групи відбулася нормалізація ультрасонографічних показників жовчного міхура. У пацієнтів 2-ї групи було вірогідне зменшення тривалості І, III, IV і V фаз багатомоментного дуоденального зондування зі зменшенням об'ємів жовчі. У хворих 2-ї групи спостерігалося вірогідне зниження рівнів загальних ліпідів, холестеролу жовчних кислот, триацилгліцеролів, ліпоротеїнів низької густини та підвищення рівнів ліпопротеїнів високої густини і фосфоліпідів у сироватці крові відносно аналогічних показників до лікування та показників у хворих 1-ї групи після лікування. Такі ж зміни були і в ліпідному спектрі жовчі у хворих обох груп після проведеного лікування. Зафіксовано підвищення двокомпонентних та зниження трикомпонентного індексів літогенності жовчі у хворих 2-ї групи щодо аналогічних показників до лікування та у осіб 1-ї групи після лікування. Висновок. Застосування рафахоліну Ц та тіогами турбо в комплексному лікуванні хворих на хронічний некалькульозний холецистит та цукровий діабет типу 2 позитивно впливає на зменшення симптомів больового, диспепсичного та астеновегетативних синдромів, динаміку біохімічних змін крові та жовчі.
Цель работы – усовершенствовать медикаментозное лечение при хроническом некалькулезном холецистите на фоне сахарного диабета типа 2. Материал и методы. Детальное клиническое обследование проведено у 60 человек, больных СД типа 2 и ХНХ. Больные были разделены на две идентичные группы (по 30 человек), репрезентативные по признакам пола, возраста, тяжести и продолжительности болезни. Больные 1-й группы лечились традиционным способом, а второй группы – предложенным способом. Лечение больных 1-й группы (30 человек) проводилось протокольным способом: лечебное питание (диета № 9/5), хофитол по 1 таблетке три раза в день, спазмолитики и антибиотики (по показаниям). Больным 2-й группы (30 человек) назначали диету № 9/5, препарат α-липоевой кислоты тиогама турбо и рафахолин Ц. Всем больным проведено тщательное обследование с использованием общепринятых клинических, лабораторных, биохимических и инструментальных исследований. Результаты. При применении предложенной схемы лечения проявления болевого, диспепсического и астеновегетативного синдромов наблюдались в значительно меньшем количестве у пациентов 2-й группы, чему лиц 1-й группы. У больных 2-й группы наблюдалась нормализация ультрасонографических показателей желчного пузыря. Также у пациентов 2-й группы наблюдалось достоверное уменьшение продолжительности I, III, IV и V фаз многомоментного дуоденального зондирования с уменьшением объемов выделяемой желчи. У больных 2-й группы наблюдалось достоверно существенное снижение уровней общих липидов, холестерина, желчных кислот, триацилглицеролов, липоротеинов низкой плотности и повышение уровня липопротеинов высокой плотности и фосфолипидов в сыворотке крови относительно аналогичных показателей до лечения и показателей больных 1-й группы после лечения. Такие же изменения были в липидном спектре желчи у больных обеих подгрупп после проведенного лечения. Зафиксировано повышение двухкомпонентных и снижение трехкомпонентного индексов литогенности желчи у больных 2-й группы относительно аналогичных показателей до лечения и у лиц 1-й группы после лечения. Вывод. Применение рафахолина Ц и тиогамы турбо в комплексном лечении больных хроническим некалькулезным холециститом и сахарным диабетом типа 2 положительно влияет на уменьшение симптомов болевого, диспепсического и астеновегетативных синдромов, динамику биохимических изменений крови и желчи.
The purpose of the work is to improve the medical treatment of chronic noncalculous cholecystitis (CNC) combined with diabetes mellitus type (DM). Material and methods. A detailed clinical examination was conducted in 60 patients with DM type 2 and CNC. Patients were divided into two identical groups (30 persons in every group), representative to the signs of gender, age, severity and duration of the disease. Patients of the 1st group were treated in the traditional way, and the second group – by the proposed method. Treatment of patients of the 1st group (30 persons) was carried out by the protocol method: clinical nutrition (diet No. 9/5), chophytol 1 tablet three times a day, antispasmolitics and antibiotics (if indicated). Patients of the 2nd group (30 persons) were prescribed diet No. 9/5, a preparation of α-lipoic acid thiogamma turbo and raphacholine С. All patients underwent a thorough examination using standard clinical, laboratory, biochemical and instrumental studies. Results. Applying the proposed treatment regimen, manifestations of pain, dyspeptic and astenovegetative syndromes were observed in significantly smaller numbers in patients of the 2nd group than in patients of the 1st group. In patients of the 2nd group, normalization of ultrasonographic signs of the gallbladder was observed. Also in patients of the 2nd group there was a significant decrease in the duration of the I, III, IV and V phases of multi-stage duodenal sounding with a decrease in the volume of secreted bile. Patients of the 2nd group showed a significant decrease in the levels of total lipids, cholesterol, bile acids, triacylglycerols, low density lipoproteins and an increase in high density lipoproteins and serum phospholipids relative to similar indices before treatment and indices of patients of the 1st group after treatment. The same changes were in the lipid spectrum of bile in patients of both subgroups after the treatment. An increase in two-component and a decrease in three-component indices of bile lithogenicity in patients of the 2nd group relative to similar indicators before treatment and in patients of the 1st group after treatment were observed. Conclusion. The use of raphacholine С and thiogamma turbo in the complex treatment of patients with chronic noncalculous cholecystitis and diabetes mellitus type 2 has a positive effect on the reduction of symptoms of pain, dyspeptic and asthenovegetative syndromes, the dynamics of biochemical changes in blood and bile.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16663
Appears in Collections:Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KEP_2019_1_074.pdf268.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.