Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16621
Title: Historical and targeted approach to applied study of human anatomy
Other Titles: Історико-цільовий підхід у прикладному вивченні анатомії
Историко-целевой подход в прикладном изучении анатомии
Authors: Navarchuk, Natalija
Guzik, Oleksandra
Popelyuk, Oleksandra-Maria
Reshetilova, Nataliia
Anistratenko, Antonina
Наварчук, Н.М.
Гузік, О.В.
Попелюк, О.-М.В.
Решетілова, Н.Б.
Аністратенко, А.
Наварчук, Н.
Гузик, А.
Попелюк, А.-М.
Решетилова, Н.
Анистратенко, А.
Keywords: інноваційні технології
педагогічні технології
анатомія
науковий гурток
инновационные технологии
педагогические технологии
анатомия
научный кружок
Issue Date: 2018
Publisher: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Abstract: Інноваційні методи дослідження в сукупності з традиційними педагогічними технологіями дозволяють оптимізувати освітній процес. Удосконалення системи викладання предмета анатомії включає в себе і організацію навчального процесу, що відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців, формування у студентів стійкого інтересу та інтерактивного ставлення до процесу навчання. У викладанні постає основною метою не тільки орієнтація на засвоєння певного обсягу знань, а й розвиток особистості студента, його пізнавальних і творчих здібностей. Це стає можливим за участі студентів в роботі наукового гуртка, виступах на наукових конференціях. Робота студентського наукового гуртка має різноманітний і багатоплановий характер та включає в себе організацію тематичних лекцій від фахівців з метою об'єднання фундаментальних знань з різних дисциплін для розуміння етіології і механізмів розвитку патологічних процесів у пацієнта, вікових особливостей та закономірностей розвитку організма, молекулярних механізмів регуляції. Після лекційного заняття проводиться практичні навички: препарування, накладання швів та в'язання вузлів, інтерпретація та вивчення комп'ютерних і ядерно-магнітно-резонансних томограм, ультразвукових зображень, що поряд з дослідженням аналогічних анатомічних препаратів дозволяє скласти більш повну картину будови тіла людини, полегшує сприйняття і сприяє підвищенню мотивації до навчання. При викладі лекційного матеріалу застосовується традиційний метод, а також інноваційний метод: "лекція удвох". Анатомия человека – это и наука, и искусство. В анатомической науке формулируются и определяются четкие количественные характеристики морфологических структур тела человека на разных уровнях организации, реализуются специфические методические и методологические приемы, анатомия как искусство – это мастерство преподавателя, неповторимость интерактивных форм практических занятий. Остается открытым вопрос об эффективности технологии дистанционного обучения, поскольку очевидные преимущества, так и несомненные недостатки, так как дистанционные и компьютерные технологии не могут заменить главного – живого, непосредственного общения с преподавателем. Везалий, который известен не только как отец современной анатомии, но и тем, что ввел революционные методы преподавания. Он подчеркивал важность практического подхода, который включает тщательное наблюдение, анализ и проверку, а также постоянную переоценку теории, учитывая новые факты. Инновационные методы исследования в совокупности с традиционными педагогическими технологиями позволяют оптимизировать образовательный процесс. Совершенствование системы преподавания предмета анатомии включает в себя и организацию учебного процесса, отвечающего современным требованиям подготовки специалистов, формирование у студентов устойчивого интереса и интерактивного отношение к процессу обучения. В преподавании возникает основной целью не только ориентация на усвоение определенного объема знаний, но и развитие личности студента, его познавательных и творческих способностей. Это становится возможным при участии студентов в работе научного кружка, выступлениях на научных конференциях.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16621
Appears in Collections:Статті. Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSN_4_2018_111.pdf348.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.