Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16517
Title: An attempt то reconstruct the historical consciousness of Ukrainians in V. Kozhelianko's prose
Other Titles: Спроба реконструкції історичної свідомості українців у прозі В. Кожелянка
Попытка реконструкции исторического сознания украинцев в прозе В. Кожелянко
Authors: Moysey, Antoniy
Anistratenko, Antonina
Мойсей, Антоній Аркадійович
Аністратенко, А.В.
Моисей, А.А.
Анистратенко, А.В.
Keywords: історичний роман
альтернативна історія
історична свідомість
неомодернізм
В. Кожелянко
урбаністична проза
исторический роман
альтернативная история
историческое сознание
неомодернизм
В. Кожелянко
урбанистическая проза
Issue Date: 2018
Publisher: Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Abstract: В історичній науці та художній літературі все частіше реалізується прагнення людини змінити щось в історії, щоб повернути її в "правильне" русло. Заміна фактів чи їх трактування лише політизує історичні хроніки та саму історіографію, але бажаного виправлення не дає. Розуміючи логіку подій, особливо на певній хронотопній відстані, успішно можна додавати велику кількість нових варіантів до вже відомих історичних періодів, створивши альтернативну історію. Мета дослідження полягає у спробі прослідкувати способи впливу на свідомість реципієнта в прозі В. Кожелянка, що використовуються письменником задля реконструкції самосвідомості українців. Дослідження новітніх жанрів роману та метажанру альтернативної історії, зокрема, надає актуальності питанням постколоніальних та антиколоніальних студій на матеріалі творчості В. Кожелянка. Відтак, методологічна основа студії полягає у використанні водночас історико-зіставного методу та методу контекстуального аналізу, що дозволяє зробити висновки як про літературознавчу специфіку проаналізованих творів, так і відслідкувати їх історичну та соціокультурну цінність. Наукова новизна праці зосереджена у поєднанні компаративного підходу в аналізі явищ художньої літератури та екстраполяції їх на історіографічні події. Також, деякі твори були розглянуті вперше, зокрема листування письменника. Висновки. Прозова творчість Василя Кожелянка розглянута в ключі жанрово-стильового аналізу та окремих аспектів, таких як роль національного героя в романістиці буковинського автора, концепція урбаністичної прози, іронічний та пригодницький романи в творчій спадщині письменника, історично-соціальний роман та особливості малої прози на тлі сучасного оповідання й традицій неомодернізму. В исторической науке и художественной литературе все чаще реализуется стремление человека изменить что-то в истории, чтобы понимая логику событий, успешно создавать альтернативную историю. Цель исследования заключается в попытке проследить способы воздействия на сознание реципиента в прозе В. Кожелянко, используемые писателем для реконструкции самосознания украинского народа. Поэтому, методологическая основа статьи заключается в использовании одновременно историко-сопоставимого метода и метода контекстуального анализа. Научная новизна работы сосредоточена в сочетании сравнительного подхода в анализе явлений художественной литературы и экстраполяции их на историографические события. Выводы. Творчество Василия Кожелянко рассмотрено в ключе жанрово-стилевого анализа и отдельных аспектов, таких как концепция урбанистической прозы, ироничный и приключенческий романы в творческом наследии писателя, исторически-социальный роман и особенности малой прозы на фоне современного рассказа и традиций неомодернизма.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16517
Appears in Collections:Статті. Кафедра суспільних наук та українознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSN_1_2018_77.pdf413.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.