Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16455
Title: Особливості закладки та розвитку органів шиї у зародковому періоді онтогенезу людини
Other Titles: Особенности закладки и развития органов шеи в зародышевом периоде онтогенеза человека
Peculiarities of anlage and development of the cervical organs during embryonic period of human ontogenesis
Authors: Лопушняк, Л.Я.
Марчук, О.Ф.
Бамбуляк, Андрій Васильович
Бойчук, Олег Михайлович
Руснак, В.Ф.
Лопушняк, Л.Я.
Марчук, О.Ф.
Бамбуляк, А.В.
Бойчук, О.М.
Руснак, В.Ф.
Lopushniak, L.Ya.
Marchuk, O.F.
Bambuliak, A.V.
Boichuk, O.M.
Rusnak, V.F.
Keywords: шия
органи шиї
зародковий період
онтогенез
людина
шея
органы шеи
зародышевый период
онтогенез
человек
neck
cervical organs
embryonic period
ontogenesis
man
Issue Date: 2018
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Мета роботи – з'ясувати особливості закладки та розвитку окремих органів шиї у зародковому періоді онтогенезу людини. Матеріал та методи. Дослідження проведено на 12 серіях послідовних гістологічних зрізів зародків людини 4-6 тижнів (4,0-13,5 мм тім'яно-куприкової довжини, ТКД). У дослідження включені тільки ті випадки, коли причина смерті не була пов'язана з патологією органів, судин і нервів шиї Використані методи виготовлення серій послідовних гістологічних зрізів, звичайного та тонкого препарування під контролем бінокулярної лупи, графічного і пластичного реконструювання, мікроскопії, морфометрії Результати. У зародків довжиною 4,0-4,5 мм зачатки стравоходу, гортані та трахеї визначаються, як похідні ротоглотки, нарівні першого шийного хребця, однак жодних морфологічних структур, які б могли бути використані для визначення межі між зачатками дихальної і травної трубок, не виявлено. Попереду зачатків дихальної та травної систем розміщуються великих розмірів, зачатки серця та печінки (великих розмірів), а позаду – зачатки кардинальних вен, дорсальної аорти та хребтового стовпа. Упродовж п'ятого тижня ембріонального розвитку закладка ротоглотки являє собою розширену передню частину головної кишки. Ротова ямка, яка є початковим відділом ротоглотки, обмежена зверху непарним лобовим відростком, знизу – парними нижньощелепними відростками та з боків – верхньощелепними відростками. Дорсальніше від закладки глотки знаходиться шийна частина хребтового стовпа, вентральніше – зачаток гортані, а вентролатерально – судинно-нервовий пучок шиї. Зачаток гортані нагадує собою овальної форми скопичення мезенхіми, яка розвивається внаслідок замикання та відокремлення епітеліального жолобка від вентральної стінки передньої кишки. На досліджуваній стадії внутрішньоутробного розвитку визначаються четверті зяброві артерії, які трансформуються справа у безіменну артерію, а зліва – в дугу аорти. У зародків 9,0-12,0 мм ТКД у каудальному відділі передньої стінки глотки нарівні відгалуження трахейного зачатка з'являється парне потовщення мезенхіми у вигляді черпакуватих валиків з дорсально спрямованою вирізкою та поперечний валик, які відмежовують вхід у дихальну трубку. Визначається також закладка надгортанника. Венозна система ділянки шиї представлена, в основному, передніми кардинальними венами, які розміщені вентральніше хребта. Внаслідок сполучення передніх та задніх кардинальних вен утворюються спільні кардинальні вени. Наприкінці зародкового періоду розвитку із краніальної ділянки передньої кардинальної вени формуються внутрішня і зовнішні яремні вени. Висновки. Наприкінці зародкового періоду розвитку чіткого відмежування глотки і трахеї не спостерігається, оскільки вони оточені спільним шаром мезенхіми. Гортань представлена потовщенням мезенхіми, розташованої безпосередньо біля входу в дихальну трубку. Основні вени шиї формуються із передніх кардинальних вен. Цель работы – выяснить особенности закладки и развития отдельных органов шеи в зародышевом периоде онтогенеза человека. Материалы и методы. Исследование проведено на 12 сериях последовательных гистологических срезов зародышей человека 4-6 недель (4,0-13,5 мм теменно-копчиковой длины, ТКД). В исследование включены только те случаи, когда причина смерти не была связана с патологией органов, сосудов и нервов шеи. Использованные методы изготовления серий последовательных гистологических срезов, обычного и тонкого препарирования под контролем бинокулярной лупы, графического и пластического реконструирования, микроскопии, морфометрии. Результаты. У зародышей длиной 4,0-4,5мм зачатки пищевода, гортани и трахеи определяются как производные ротоглотки, на уровне первого шейного позвонка, однако никаких морфологических структур, которые могли бы быть использованы для определения границы между зачатками дыхательной и пищеварительной трубок, не прослеживается. Впереди зачатков дыхательной и пищеварительной систем размещаются больших размеров, зачатки: сердца и печени, а позади зачатки кардинальных вен, дорсальной аорты и позвоночного столба. В течение пятой недели эмбрионального развития закладка ротоглотки представляет собой расширенную переднюю часть главной кишки. Ротовая ямка, которая является начальным отделом ротоглотки, ограничена сверху непарным лобовым отростком, снизу – парными нижнечелюстными отростками и по бокам – верхнечелюстными отростками. Дорсальнее от закладки глотки находится шейная часть позвоночного столба, вентральнее – зачаток гортани, а вентролатерального – сосудисто-нервный пучок шеи. Зачаток гортани напоминает собой овальной формы скопления мезенхимы, которая развивается вследствие замыкания и отделения эпителиального желобка от вентральной стенки передней кишки. На исследуемой стадии внутриутробного развития определяются четвертые жаберные артерии, которые трансформируются справа в безымянную артерию, а слева – в дугу аорты. У зародышей 9,0-12,0 мм ТКД в каудальном отделе передней стенки глотки на уровне ответвления трахейного зачатка появляется парное утолщение мезенхимы в виде черпаловидных валиков с дорсально направленной вырезкой и поперечный валик, которые отделяют вход в дыхательную трубку. Определяется также закладка надгортанника. Венозная система области шеи представлена, в основном, передними кардинальными венами, которые размещены вентральнее позвоночника. Вследствие сообщения передних и задних кардинальных вен образуются общие кардинальные вены. В конце зародышевого периода развития с краниального участка передней кардинальной вены формируются внутренняя и внешние яремные вены. Выводы. В конце зародышевого периода развития четкого отграничения глотки и трахеи не наблюдается, поскольку они окружены общим слоем мезенхимы. Гортань представлена утолщением мезенхимы, расположенной непосредственно у входа в дыхательную трубку. Основные вены шеи формируются из передних кардинальных вен. Objective – to determine the peculiarities of anlage and development of certain cervical organs during the embryonic period of human ontogenesis. Materials and methods. The study was conducted on 12 series of successive histological sections of the human embryos 4-6 weeks of development (4,0-13,5 mm of the parietal-coccygeal length (PCL). Only those cases were included into the study when a cause of death was not associated with pathology of the organs, vessels and nerves of the neck The methods of preparation of series of successive histological sections, common and thin dissection under control of binocular lens, graphic and plastic reconstruction, microscopy, and morphometry were used. Results. In the embryos 4,0-4,5 mm long the rudiments of the esophagus, larynx and trachea are determined as pharyngeal derivatives on the level of the first cervical vertebra, although none of the morphological structures that can be used to determine the borders between the rudiments of the respiratory and digestive tubes are found. In front of the rudiments of the respiratory and digestive systems there are big rudiments of the heart and liver, and behind – the rudiments of the cardiac veins, dorsal aorta and vertebral column. During the fifth week of the embryonic development the rudiment of the oral pharynx is in the form of a dilated anterior part of the foregut. The oral fossa which is the initial portion of the oral pharynx is bounded above by the unpaired frontal process, lower – by paired mandibular processes, and from the sides – by maxillary processes. The cervical part of the vertebral column is located dors ally from the rudiment of the pharynx, the larynx rudiment – ventrally and vascular-nervous bundle of the neck – vent-rolaterally. The rudiment of the larynx looks like an oval accumulation of mesenchyme developed due to the closure and separation of the epithelial channel from the ventral wall of the anterior intestine. The fourth brachia arteries are determined on the examined stage of the intrauterine development transformed in the right into the anonymous artery, and in the left – into the aortal arch. In the embryos 9,0-12,0 mm of PCL in the caudal portion of the anterior pharyngeal wall on the level of branching of the tracheal rudiment there is a paired thickening of the mesenchyme in the form of arytenoid rollers with dorsally directed incisures and a transverse roller separating the entrance into the respiratory tube. The epiglottis rudiment is also determined. The venous system of the cervical region is presented by the anterior cardinal veins mainly located ventrally from the vertebral column. The junction of the anterior and posterior cardinal veins results in the formation of the common cardinal veins. At the end of the embryonic period of development the internal and external jugular veins are formed from the cranial portion of the anterior cardinal vein. Conclusions. At the end of the embryonic period of development the pharynx and trachea are not separated clearly, since they are surrounded by the common layer of mesenchyme. The larynx is presented by mesenchyme thickening located directly close to the entrance into the respiratory tube. The main cervical veins are formed from the anterior cardinal veins.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16455
Appears in Collections:Статті. Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КЕП_2018_4_060.pdf2.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.