Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16399
Title: Формування системи імунітету в дітей першого року життя, інфікованих внутрішньоутробно
Other Titles: Формирование системы иммунитета у детей первого года жизни, инфицированных внутриутробно
Formation of the immunity system in cihldren of the first year of life at intrauterine infection
Authors: Мислицький, Валентин Францович
Ткачук, Світлана Сергіївна
Масікевич, Ю.Г.
Бурденюк, Іван Павлович
Перепелюк, Марія Дмитрівна
Слободян, Ксенія Валеріївна
Мыслицкий, В.Ф.
Ткачук, С.С.
Масикевич, Ю.Г.
Бурденюк, И.П.
Перепелюк, М.Д.
Слободян, К.В.
Mislitsky, V.F.
Tkachuk, S.S.
Masikevich, Yu.G.
Burdenyuk, I.P.
Perepelyuk, M.D.
Slobodian, К.V.
Keywords: діти
система імунітету
імунокомпетентні клітини
інфікування внутрішньоутробне
дети
система иммунитета
иммунокомпетентные клетки
инфицирование внутриутробное
children
immunity system
immunocompetent cells
intrauterine infection
Issue Date: 2018
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Мета роботи – дослідити взаємозв'язок показників клітинної і гуморальної ланок імунітету та абсолютної і відносної кількості імунокомпетентних клітин крові в дітей, інфікованих внутрішньоутробно. Матеріал і методи. Обстежено 17 дітей віком від 3 місяців до одного року, розподілених на дві групи: 1) контрольна (n=7); 2) внутрішньоутробно інфіковані (n=10). Дослідження показників крові та імунного гомеостазу проводили з однієї порції гепаринізованої венозної крові, узятої з ліктьової вени дітей за згодою матерів. Визначення проводили загальноприйнятими методами [8-10]. Статистичне опрацювання результатів досліджень здійснювали стандартними методиками за програмою "Statistica-6.0". Для визначення статистичної вірогідності використовували t-критерій Стьюдента. Результати. У дітей із внутрішньоутробною інфекцією (ВУІ) знижується абсолютна кількість лімфоцитів на 15,3 %, відносна кількість – на 14,3 %, відносна кількість моноцитів – на 83,9 %, ШОЕ – на 65,0 %, індекс неспецифічної резистентності – на 50,0 %. Останнє засвідчує про те, що внутрішньоутробна інфекція формується на фоні зниження факторів та механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту. Водночас у дітей з ВУІ зростає кількість гемоглобіну на 15,7 %, відносна кількість паличкоядерних нейтрофілів – на 25,9 %, сегментоядерних лейкоцитів – на 34,1 %, еозинофілів – на 54,5 %. Також: зростає значення більшості імуногематологічних індексів та коефіцієнтів: лейкоцитарний індекс збільшується у 2,4 раза, нейтрофільно-лімфоцитарний коефіцієнт – на 52,9 %, індекс зсуву лейкоцитів – на 63,8 %, індекс імунної реактивності – на 66,1 %. Установлено підвищення інтоксикації за лейкоцитарним індексом інтоксикації на 59,5 % і за лейкоцитарним індексом (Я.Я.Кальф-Каліфа) – на 28,6 %. При цьому практично не змінюється абсолютна та відносна кількість лейкоцитів. Висновок ВУІ у дітей віком від 3-х місяців до одного року виникає та перебігає на тлі імунодефіцитного стану. Цель работы – исследовать взаимосвязь показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета, абсолютной и относительной количества иммунокомпетентных клеток крови у детей, инфицированных внутриутробно. Материал и методы. Обследовано 17 детей в возрасте от 3-х месяцев до одного года, расделеных на две группы: 1) контрольная (n = 7); 2) внутриутробно инфицированных (n = 10). Исследование показателей крови и иммунного гомеостаза проводили из одной порции гепаринизированной венозной крови, взятой из локтевой вены детей с разрешения матерей. Определение проводили общепринятыми методами [8-10]. Статистическую обработку результатов исследований проводили стандартными методиками по программе "Statistica-6.0". Для определения статистической достоверности использовали t-критерий Стьюдента. Результаты. У детей с внутриутробной инфекцией (ВУИ) снижается абсолютное количество лимфоцитов на 15,3%, относительное количество – на 14,3%, относительное количество моноцитов – на 83,9%, СОЭ - на 65,0%, индекс неспецифической резистентности – на 50,0%. Последнее свидетельствует о том, что ВУИ формируется на фоне снижения факторов и механизмов неспецифической противоинфекционной защиты. Вместе с тем, у детей с ВУИ возрастает количество гемоглобина на 15,7%, относительное количество палочкоядерных нейтрофилов – на 25,9%, сегментоядерных лейкоцитов – на 34,1%, эозинофилов – на 54,5%. Возрастает значение большинства имуногематологичных индексов и коэффициентов: лейкоцитарный индекс возрос в 2,4 раза, нейтрофильно-лимфоцитарный коэффициент – на 52,9%, индекс сдвига лейкоцитов – на 63,8%, индекс иммунной реактивности – на 66,1%. Установлено повышение интоксикации за лейкоцитарным индексом интоксикации на 59,5% и за лейкоцитарным индексом (Я.Я.Кальф-Калифа) на 28,6%. При этом практически не меняется абсолютное и относительное количество лейкоцитов. Вывод. ВУИ у детей в возрасте от 3 месяцев до одного года возникает и протекает на фоне иммунодефицита. Objective. The aim of the work is to investigate the relationship between the indices of the cellular and humoral components of immunity, the absolute and relative quantity of immunocompetent blood cells in children infected in utero. Material and methods. 17 children aged 3 months to one year were divided into two groups: 1) control (n = 7); 2) in utero infected (n = 10). The study of blood counts and immune homeostasis was carried out from a single portion of heparinized venous blood taken from the ulnar vein of children with the permission of mothers. The determination was made by conventional methods [8-10]. Statistical processing of the results of the studies was carried out using standard methods for the program "Statistica-6.0". To determine the statistical significance, the t-test of the Student was used. Results. In children with intrauterine infection, the absolute number of lymphocytes decreases 15.3%, the relative amount 14.3%, the relative amount of monocytes 83.9%, the ESR 65.0%, the index of nonspecific resistance – 50.0%. The latter testifies that the VUI is formed against a background of the reduction of factors and mechanisms of nonspecific anti-infectious protection. At the same time, the number of hemoglobin in children with UTI increases 15.7%, the relative number of stab neutrophils 25.9%, segmented leukocytes 34.1%, eosinophils 54.5%. The values of most immunohematological indices and coefficients are increasing: the leukocyte index increased by 2.4 times, the neutrophilic lymphocyte coefficient 52.9%, the leukocyte shift index 63.8%, and the index of immune reactivity 66.1%. An increase in intoxication after a leukocyte intoxication index 59.5% and a leucocyte index (Ya.Ya.Kalf-Kalifa) 28.6% was established. In this case, the absolute and relative number of leukocytes practically does not change. Conclusion. VUI in children aged 3 months to one year occurs and proceeds against a background of immunodeficiency.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16399
Appears in Collections:Статті. Кафедра мікробіології та вірусології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КЕП_2018_1_081.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.