Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16351
Title: Визначення активностей антимікробних препаратів та імунологічних реакцій
Other Titles: Определение активностей антимикробных препаратов иммунологических реакций
Determination of activity of antimicrobic preparations of immunological reactions
Authors: Бойчук, Тарас Миколайович
Бурденюк, Іван Павлович
Мислицький, Валентин Францович
Заморський, Ігор Іванович
Бойчук, Т.Н.
Бурденюк, И.П.
Мыслицкий, В.Ф.
Заморский, И.И.
Boichuk, T.M.
Burdenyuk, I.P.
Myslytsky, V.F.
Zamorsky, I.I.
Keywords: активність
антимікробні препарати
імунологічні реакції
активность
антимикробные препараты
иммунологические реакции
activity
antimicrobial drugs
immunological reactions
Issue Date: 2018
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Мета роботи – виготовлення пристрою для отримання серій стандартних живильних агарових блоків, призначених для дослідження антимікробної активності розчинів біологічно активних речовин: антимікробних хіміопрепаратів і антибіотиків. Матеріал і методи. Вузол виготовлений із органічного скла і тефлону і який сумісно з чашкою Петрі утворює пресформу. Кришка-корпус, із центральним різьбовим отвором, виготовлена з органічного скла, призначена для щільного закриття чашки Петрі з розрахованою кількістю розплавленого живильного агару, в процесі виготовлення живильних агарових блоків, а також для фіксації у потрібному положенні робочого диска зі штирами за допомогою з'єднувального гвинта-рукоятки. Результати. Принцип роботи пристрою: у чисту стерильну чашку Петрі вносять розрахункову необхідну (частіше 18-20 мл) кількість розплавленого і охолодженого до 45-43°С стерильного живильного агару. Потім у субстрат занурюють збірний вузол пристрою з необхідним для цього дослідження змінним робочим диском. Стерилізація вузла досягається зануренням його робочої частини (пуансонів) у чашку Петрі з 20-25 мл 96° етанолу на 10-15 хвилин до початку роботи. Через 5-7 хвилин при кімнатній температурі після затвердіння агару підняттям рукоятки штамп легко вивільнюється із субстрату і готовий до чергового його використання. В агаровій пластинці залишаються чітко сформовані стандартні лунки об'ємом від 0,1 до 0,5 мл. Геометрична форма і об'єм лунок залежить від форми штирів-пуансонів та глибини їх занурення з'єднуючим гвинтом рукоятки. Провівши посіви культур мікроорганізмів на поверхню утворених у такий спосіб живильних блоків, у лунки вносять відомі кількості досліджуваних антибіотиків або ж інших антимікробних препарат. Об'єм центральної лунки дозволяє вивчати поєднану дію різних комбінованих антибактеріальних препаратів та антибіотиків. Уже через 6-8 годин термостатування посівів при 37°С чітко визначаються зони затримки росту, розміри яких пропорційні ступеню активності досліджуваного препарату. Кінцеві результати враховують через 18-24 год. Висновки. За допомогою пристрою можна: проводити відбір антибактеріальних препаратів з використанням т-культур стандартних штамів мікроорганізмів; за малий проміжок часу визначати чутливість свіжовиділених, або ж музейних штамів мікроорганізмів до розчинів антимікробних препаратів. Визначати сумісну антимікробну дію антибіотиків та інших протимікробних препаратів у одному досліді, вирішувати проблему дефіциту необхідних стандартних дисків антибіотиків, особливо нових вітчизняних та імпортних препаратів. Виключати можливість проникнення капілярним шляхом розчинів досліджуваних препаратів між пластиною ж:ивильного агару та поверхнею чашки Петрі та їх нерівномірного розподілу внаслідок наявності даного прошарку в сформованих лунках. Виявляти наявність гаптенів у досліджуваних матеріалах, або ж виявити наявність специфічних прецепітуючих антитіл у сироватці хворих або вакцинованих людей із застосуванням реакцій преципітації в агиризованих гелях типу реакції Оухтерлоні (подвійної дифузії). Економити час, препарати, поживні середовища, лабораторний посуд, розчинники, антисептичні препарати, електроенергію та ряд інших матеріалів.
Цель работы – изготовление устройства для получения серий стандартных питательных агаровых блоков, предназначенные для исследования антимикробной активности растворов биологически активных веществ: антимикробных химиопрепаратов и антибиотиков. Материал и методы. Узел изготовлен из органического стекла и тефлона, который совместно с чашкой Петри составляет пресс-форму. Крышка-корпус с центральным резьбовым отверстием изготовлена из органического стекла предназначена для плотного закрытия чашки Петри с рассчитанным количеством расплавленного питательного агара, в процессе изготовления питательных агаровых блоков, а также для фиксации в нужном положении рабочего диска со штырями с помощью соединительного винта-рукоятки. Результаты. Принцип работы устройства заключается в следующем. В чистую стерильную чашку Петри вносят расчетную необходимую (чаще 18-20 мл) количество расплавленного и охлажденного до 45-43°С стерильного питательного агара. После этого в субстрат погружают сборный узел устройства с необходимым для данного исследования сменным рабочим диском. Стерилизация узла достигается погружением его рабочей части (пуансонов) в чашку Петри с 20-25 мл 96° этанол на 10-15 минут до начала работы. Через 5-7 минут при комнатной температуре после затвердевания агара поднятием рукоятки штамп легко освобождается из субстрата и готов к очередному его использованию. В агаровой пластинке остаются четко сформированные стандартные лунки объемам 0,1 до 0,5 мл. Геометрическая форма и объем лунок зависит от формы штырей-пуансонов и глубины их погружения соединяющим винтом рукояткой. Проведя посевы культур микроорганизмов на поверхность подготовленных таким образом питательных блоков, в лунки вносят известные количества исследовательских антибиотиков или других антимикробных препаратов. Объем центральной лунки позволяет изучать объединенное действие различных комбинированных антибактериальных препаратов и антибиотиков. Уже через 6-8 часов термостатирования посевов при 37°С четко определяются зоны задержки роста, размеры которых пропорциональны степени активности исследуемого препарата. Конечные результаты учитывают через 18-24 часа. Выводы. С помощью устройства можно проводить отбор антибактериальных препаратов с использованием т-культур стандартных штаммов микроорганизмов; за малый промежуток времени определять чувствительность свежевыделенных, или музейных штаммов микроорганизмов к растворам антимикробных препаратов. Определять совместное антимикробное действие антибиотиков и других противомикробных препаратов в одном опыте, решать проблему дефицита необходимых стандартных дисков антибиотиков, особенно новых отечественных и импортных препаратов. Исключать возможность проникновения капиллярным путем растворов исследуемых препаратов между пластиной питательного агара и поверхностью чашки Петри и их неравномерного распределения благодаря наличию данного слоя в сложившихся лунках. Устройство позволяет выявить наличие гаптенов в исследовательских материалах, или же выявить наличие специфических прицепитирующих антител в сыворотке больных или вакцинированных людей с применением реакций преципитации в агаризованых гелях типа реакции Оухтерлони (двойной диффузии). Экономить время, препараты, питательные среды, лабораторные сосуды, растворители, антисептические препараты, электроэнергию и ряд других материалов.
Thе purpose of the work – the production of a device to obtain obtain a series standard nutrient agar blocks designed for studing the antimicrobial activity of solutions of biologically active substances: antimicrobial chemotherapies and antibiotics. Material and methods. The knot is made of organic glass and teflon, which, in conjunction with the Petri dish, forms a mold. The lid housing with a central threaded hole is made of organic glass designed for close-fitting of a Petri dish with a calculated amount of molten nutritive agar, in the process of producing nutrient agar blocks, as well as for fixing the working disk with pins using a connecting screw-handle in the desired position. Results. The principle of operation of the device is as follows. The calculated (more often 18-20 ml) amount of sterile nutrient agar melted and cooled to 45-43°C is brought into a clean sterile Petri dish. Subsequently, the combined knot of the device with the necessary working disk for the given study is immersed into substrate. The sterilization of the knot is achieved by immersing its working part (punches) into a Petri dish with 20-25 ml 960 ethanol for 10-15 minutes before starting work After 5-7 minutes at room temperature after agar hardening, the stamp is easily released from the substrate by lifting the handle and ready for its next use. In the agar plate, standard holes with a volume of 0.1 to 0.5 ml are clearly formed. The geometric shape and volume of the holes depends on the shape of the pivot-punches and the depth of their immersion by connecting the screw with the handle. After cultivating cultures of microorganisms on the surface with the nutrition blocks prepared in this way, known amounts of research antibiotics or other antimicrobial agents are introduced into the wells. The volume of the central well allows to study the combined effect of various combined antibacterial drugs and antibiotics. In 6-8 hours of crops thermostatting at 37°C, zones of growth retardation are clearly defined, the sizes of which are proportional to the degree of activity of the investigated solid preparation. The final results are taken into account in 18-24 hours. Conclusion. Using the device, it is possible to select antibacterial preparations using t-cultures of standard strains of microorganisms; for a short period of time to determine the sensitivity of freshly isolated, or museum strains of microorganisms to solutions of antimicrobial agents. To determine the joint antimicrobial action of antibiotics and other antimicrobial agents in one experiment, to solve the problem of deficiency of the necessary standard antibiotic disks, especially new domestic and imported drugs. To exclude the possibility of capillary penetration of solutions of investigational drugs between the plate of nutrient agar and the surface of the Petri dish and their uneven distribution due to the presence of this layer in the formed wells. The device can detect the presence of haptens in the test materials, or detect the presence of specific susceptible antibodies in the serum of patients or vaccinated people with the use of precipitation reactions in agurizedgel of the Ouchterlon reaction type (double diffusion). To save time, drugs, nutrients, laboratory utensils, solvents, antiseptics, electricity and a number of other materials.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16351
Appears in Collections:Статті. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КЕП_2018_1_017.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.