Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16323
Title: Механізми розвитку хронічної хвороби нирок у хворих на артеріальну гіпертензію з урахуванням клінічно-лабораторних предиктів
Other Titles: Механизмы развития хронической болезни почек у больных артериальной гипертензией с учетом клинических и лабораторных предикторов
Mechanisms of chronic kidney disease in patients with arterial hypertension depending on clinical and laboratory predictors
Authors: Бондарчук, І.В.
Джуряк, Валентина Степанівна
Сидорчук, Лариса Петрівна
Сем'янів, М.М.
Репчук, Ю.В.
Крикливець, Любов Григорівна
Флюндра, І.Г.
Яринич, Юлія Миколаївна
Кшановська, Ганна Іванівна
Бондарчук, И.В.
Джуряк, В.С.
Сидорчук, Л.П.
Семянив, М.Н.
Репчук, Ю.В.
Крикливец, Л.Г.
Флюндра, И.Г.
Яринич, Ю.Н.
Кшановская, Г.И.
Bondarchuk, I.V.
Dzhuryak, V.S.
Sydorchuk, L.P.
Semyaniv, M.M.
Repchuk, Yu.V.
Kryklyvets, L.G.
Flyundra, I.G.
Yarynych, Yu.M.
Кshanovska, А.I.
Keywords: артеріальна гіпертензія
хронічна хвороба нирок
механізми
ризики
артериальная гипертензия
хроническая болезнь почек
механизмы
риски
arterial hypertension
chronic kidney disease
mechanisms
risks
Issue Date: 2017
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Мета. Оцінити асоціацію змін клінічно-лабораторних показників із розвитком хронічної хвороби нирок (ХХН) у хворих на есенційну артеріальну гіпертензію (ЕАГ). Дизайн/підхід. У проспективному дослідженні взяло участь 93 хворих на ЕАГ ІІ стадії, помірного, високого чи дуже високого серцево-судинного ризику: у 63,44% (59) осіб – із ЕАГ 1-го ступеня, у 34,41% (32) – із ЕАГ 2-го ст., у 2,15% (2) – із ЕАГ 3-го ст.; 52,69% (49) жінок і 47,31% (44) чоловіків, середній вік –58,80±9,60, тривалість захворювання від 4 до 25 років. У 12 осіб наявний ЦД типу 2 (ЦД 2) тривалістю від 3 до 15 років та ХХН. ХХН визначали за рекомендаціями National Kidney Foundation (США, 2002). Результати. Формування ХХН у хворих на ЕАГ супроводжується збільшенням артеріального тиску на 15,99-31,65% (р<0,05), зростанням рівня сечовини на 59,34% (р<0,05), креатиніну – на 68,92% і 54,42% (р<0,05) та загального білірубіну у венозній крові – на 54,07% і 49,78% (р<0,05) відповідно, гіршим прогнозом щодо появи цукрового діабету 2-го типу у 1,88-3,20 раза (р<0,05), зменшенням ШКФ у 1,70-2,52 раза (р<0,05). У хворих на ЕАГ гіперглікемія та зростання в крові аланінаміно-трансферази (АлАТ >0,68 мкмоль/год*мл) збільшують ризик розвитку ХХН у 5 разів [OR=25,0; OR 95% СІ=2,92-213,9; p=0,001] і 3,37 раза [OR=4,56; OR 95% СІ=1,12-18,59; p=0,045], відповідно. Підвищена маса тіла та ожиріння не впливають на ризик появи ХХН у хворих на ЕАГ. Обмеження дослідження/наслідки. Обмеження дослідження зумовлені особливостями проведення лабораторно-діагностичних досліджень у амбулаторних пацієнтів із ЕАГ та ХХН / наслідки шкідливого впливу дослідження на життя і здоров'я пацієнтів відсутні. Оригінальність / значення. Дослідження оригінальне, надає дані про зміни клінічно-лабораторних показників у хворих на ЕАГ за ХХН. Цель. Оценить ассоциации изменений клинико-лабораторных показателей с развитием хронической болезни почек (ХБП) у больных на эссенциальную артериальную гипертензию (ЭАГ). Дизайн / подход. В проспективном исследовании приняло участие 93 больных на ЭАГ II стадии, умеренного, высокого или очень высокого сердечно-сосудистого риска: в 63,44% (59) человек – с ЭАГ 1-й степени, в 34,41% (32) – с ЭАГ 2-го в., в 2,15% (2) – с ЭАГ 3-й ст.; 52,69% (49) женщин и 47,31% (44) мужчин, средний возраст – 58,80 ± 9,60, продолжительность заболевания от 4-х до 25-и лет. В 12-ти человек имеется СД типа 2 (СД 2) продолжительностью от 3-х до 15-ти лет и ХБП. ХБП определяли по рекомендациям National Kidney Foundation (США, 2002) Результаты. Формирование ХБП у больных ЭАГ сопровождается увеличением артериального давления на 15,99-31,65% (р<0,05), ростом уровня мочевины на 59,34% (р<0,05), креатинина – на 68,92% и 54,42% (р<0,05) и общего билирубина венозной крови – на 54,07% и 49,78% (р<0,05) соответственно, ухудшением прогноза появления сахарного диабета 2-го типа в 1,88-3,20 раза (р<0,05), уменьшением скорости клубочковой фильтрации в 1,70-2,52 раза (р<0,05). У больных ЭАГ гипергликемия и рост в крови аланинаминотрансферазы (АЛТ> 0,68 мкмоль / ч * мл) увеличивают риск развития ХБП в 5 раз [OR = 25,0; OR 95% CI = 2,92-213,9; p = 0,001] и 3,37 раза [OR = 4,56; OR 95% CI = 1,12-18,59; p = 0,045], соответственно. Повышенная масса тела и ожирение не влияют на риск появления ХБП у больных ЭАГ. Ограничения исследования / последствия. Ограничения исследования обусловлены особенностями проведения лабораторно-диагностических исследований в амбулаторных пациентов с ЭАГ и ХБП / последствия вредного воздействия исследований на жизнь и здоровье пациентов отсутствуют. Оригинальность / значение. Исследование оригинальное, предоставляет данные об изменениях клинико-лабораторных показателей у больных ЭАГ и ХБП. Purpose. To evaluate the association of clinical and laboratory parameters changes with the development of chronic kidney disease (CKD) in patients with essential arterial hypertension (EAH). Design/approach. 93 patients with EAH stage II (moderate, high or very high cardiovascular risk) have been involved: 63.44% (59) persons – with EAH 1st degree, 34.41% (32) – EAH 2nd degree, 2.15% (2) – with EAH 3rd degree; 52.69% (49) were females and 47.31% (44) – males, mean age was 58,80±9,60 years, disease duration – from 4 to 25 years. 12 persons have had diabetes mellitus type 2 (DM 2) lasting from 3 to 15 years and CKD. CKD was established according to National Kidney Foundation (USA, 2002) recommendations. Results. CKD development in EAH patients is accompanied with blood pressure increase by 15,99-31,65% (p<0.05), urea levels elevation by 59.34% (p<0.05), creatinine – by 68.92% and 54.42% (p<0.05), and total bilirubin in venous blood – by 54.07% and 49.78% (p<0.05) respectively, the worse predictions about the diabetes type 2 appearance in 1,88-3,20 times (p<0.05), GFR decrease – in 1,70-2,52 times (p<0.05). Hyperglycemia and blood alanine aminotransferase increase (ALT >0.68 mmol/h*ml) in EAH patients increase the CKD risk in 5 times [OR = 25,0; OR 95% CI = 2,92-213,9; p = 0,001] and in 3.37 times [OR = 4,56; OR 95% CI = 1,12-18,59; p = 0,045], respectively. Increased body weight and obesity did not affect the risk of CKD in EAH patients. Research limitations/implications. Limitation of the study is due to the peculiarities of laboratory and diagnostic tests in EAH patients with CKD / no harmful effects of study on the life and patients health were found. Originality/value. The original research provides data about changes of clinical and laboratory parameters in EAH patients with CKD.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16323
Appears in Collections:Статті. Кафедра сімейної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КЕП_2017_1_033.pdf318.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.