Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16254
Title: Ембріогенез серця у зародковому та передплодовому періодах онтогенезу людини
Other Titles: Эмбриогенез сердца в зародышевом и предплодном периоде онтогенеза человека
Heart embryogenesis during embryonic and prefetal periods of human ontogonosis
Authors: Ротар, Г.П.
Кривецький, Віктор Васильович
Марчук, О.Ф.
Марчук, Федір Дмитрович
Keywords: ембріогенез
серце
зародки
передплоди
онтогенез
эмбриогенез
сердце
зародыши
предплоды
онтогенез
embryogenesis
heart
embryos
ontogenesis
human
Issue Date: 2018
Publisher: Клінічна анатомія та оперативна хірургія
Abstract: У проведеному дослідженні вивченні особливості розвитку в зародковому та ранньому передплодовому періодах онтогенезу людини. Встановлено терміни закладки структур, із яких поступово формуються передсердя та шлуночки серця, міжпередсердна та міжшлуночкова перегородки органа. Прослідковано процес утворення клапанів серця. Відзначено, що у передплодів 7-го тижня внутрішньоутробного розвитку будова серця нагадує дефінітивну форму. У продовж 4-го тижня внутрішньоутробного розвитку на верхній стінці єдиного передсердя по серединній лінії з'являється заглибина, на нижній поверхні якої з'являється серпоподібної форми випин це зачаток первинної міжпередсердної перегородки. У 5-ти тижневих зародків вільний край первинної примітивної перегородки росте каудально в напрямку передсерно-шлуночкового канала, таким чином поступово розмежовуючи праве і ліве передсердя. У передплодів 7-8 тижнів внутрішньоутробного розвитку (передплоди 18,0-30,0мм ТКД) серце займає положення від горизонтального до вертикального, що зумовлено інтенсивним та нерівномірним розвитком суміжних органів та структур, особливо печінки. У передплодів цієї вікової групи довжина серця коливається від 1,5±0,05мм до 2,1±0,05мм ,а ширина на рівні основи серця становить 480,0±10,0мкм – 590,0±5,0мкм. Товщина стінки лівого шлуночка переважає товщину стінки правого шлуночка на 30,0±2,0мкм, а товщина стінок правого і лівого передсердь майже однакова.
В проведенном исследовании изучены особенности развития сердца в зародышевом и раннем предплодном периодах онтогенеза человека. Установлены сроки закладки структур, из которых постепенно формируются предсердия и желудочки сердца, межпредсердная и межжелудочковая перегородки органа. Прослежен процесс образования клапанов сердца. Отмечено, что у предплодов 7-й недели внутриутробного развития строение сердца напоминает дефинитивной форму. В течение 4-й недели внутриутробного развития на верхней стенке единого предсердия по срединной линии появляется углубление, на нижней поверхности которой появляется серповидной формы выпячивание это зачаток первичной межпредсердной перегородки. В 5-ти недельных зародышей свободный край первичной примитивной перегородки растет каудально в направлении передсерно-желудочкового канала, таким образом постепенно разграничивая правое и левое предсердие. В предплодов 7-8 недели внутриутробного развития (предплодыв 18,0-30,0мм ТКД) сердце занимает положение от горизонтального до вертикального, что обусловлено интенсивным и неравномерным развитием смежных органов и структур, особенно печени. В предплодов данной возрастной группы длина сердца колеблется от 1,5 ± 0,05мм до 2,1 ± 0,05мм, а ширина на уровне основания сердца составляет 480,0 ± 10,0мкм - 590,0 ± 5,0мкм. Толщина стенки левого желудочка преобладает над толщиной стенки правого желудочка на 30,0 ± 2,0мкм, а толщина стенок правого и левого предсердий почти одинакова.
In the study, the peculiarities of development in the embryonic and early pre-production periods of human ontogenesis are studied. The timing of the laying of structures from which gradually formed the atrium and ventricles of the heart, the interdermal and interventricular septum of the organ are established. The process of the formation of the valves of the heart has been observed. It was noted that in the prenatal of the 7th week of intrauterine development the structure of the heart resembles a definitive form. During the 4th week of intrauterine development on the upper wall the only atrium in the median line there is a concavity on the lower surface of which there is a crescentic protrusion, this is the initial of the primary atrial septum. In the 5 weeks of embryo, the free edge of the primary primitive partition grows caudally in the direction of the atrioventricular tubule, thus gradually separating the right and left atrium. In embryos 7-8 weeks of intrauterine development (embryos 18.0 - 30.0mm PСL), the heart takes the position from horizontal to vertical, due to intense and uneven growth adjacent organs and structures, especially the liver. In embrions of this age group, the length of the heart ranges from 1.5±0.05mm to 2.1±0.05mm, and the width at the base of the heart is – 480.0±10.0μm 590.0±5,0μm The thickness of the wall of the left ventricle is dominated by the thickness of the wall of the right ventricle at 30,0±2,0μm, and the thickness of the walls of the right and left atrium is almost the same.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16254
Appears in Collections:Статті. Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КАОХ_2018_2_050.pdf781.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.