Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16053
Title: Кількісна оцінка електрокардіограми в порівнянні ефективності кардіопротекції при гострому інфаркті міокарда
Other Titles: Количественная оценка электрокардиограммы в сравнении эффективности кардиопротекции при остром инфаркте миокарда
Quantitative evaluation of electrocardiogram in comparison of cardioprotection efficiency in acute myocardial infarction
Authors: Тащук, Віктор Корнійович
Іванчук, Павло Романович
Тащук, М.В.
Полянська, Оксана Степанівна
Амеліна, Тетяна Миколаївна
Маковійчук, І.О.
Онофрейчук, Д.І.
Шевчук, В.А.
Тащук, В.К.
Иванчук, П.Р.
Тащук, М.В.
Полянская, О.С.
Амелина, Т.М.
Маковийчук, И.Е.
Онофрейчук, Д.И.
Шевчук, В.А.
Tashchuk, V.K.
Ivanchuk, P.R.
Tashchuk, M.V.
Polyanska, O.S.
Amelina, T.M.
Makoviychuk, I.O.
Onofreychuk, D.I.
Shevchuk, V.A.
Keywords: кількісна оцінка електрокардіограми
кардіопротекція
количественная оценка электрокардиограммы
кардиопротекция
quantitative assessment of electrocardiogram
cardioprotection
Issue Date: 2017
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: З метою оцінки ефективності кількісної оцінки електрокардіограми (ЕКГ) за власне створеної програми проведено дослідження стану гемодинаміки і дихання з контролем температури тіла в зонах Захар'їна-Геда при гострому інфаркті міокарда, з визначенням значення сатурації кисню і індексу перфузії з оцінкою вегетативного статусу (індекси Кердо і Хільдебранта) та подальший кількісний аналіз ЕКГ у 12 відведеннях (вихідна ЕКГ у спокої, після проведення проби із затримкою дихання на вдиху (Штанге) і з затримкою дихання на видиху (Генчі)), в умовах кардіопротекції (Корвітин і Тівортін) з дослідженням варіабельності серцевого ритму і дисперсії інтервалів QT, оцінкою фази реполяризації ЕКГ згідно з нахилом сегмента ST і кута β° його спрямування та диференційованого зубця Т при побудові першої похідної ЕКГ. Кардіопротекція за внутрішньовенного введення Корвітину і Тівортіну на тлі стандартної терапії гострого інфаркту міокарда свідчить про збільшення хронотропізму за Корвітину при позитивному збільшенні функції дихання в тестах Штанге і Генчі з оптимізацією терапії в умовах однакового розподілу сатурації кисню з перевагою Тівортіну для індексу перфузії, однак за переважання симпатичної активації за Тівортіну для індексу Кердо і аналізу варіабельності серцевого ритму проти розбалансування систем для індексу Хільдебранта за Корвітину, в той же час Тівортін більш зменшував показники тривалості і дисперсії інтервалу QT. Зменшення кута β° спрямування сегмента ST і висоти продовження спрямування нахилу сегмента ST достовірне для обох препаратів і більше для Корвітину. Зміни диференційованого зубця Т на фоні обох препаратів є позитивними, що більш виражено у випадку Тівортіну.
С целью исследования эффективности количественной оценки электрокардиограммы (ЭКГ) собственной созданной программой было проведено исследование состояния гемодинамики и дыхания с контролем температуры тела в зонах Захарьина-Геда при остром инфаркте миокарда, сатурации кислорода и индекса перфузии с оценкой вегетативного статуса (индексы Кердо и Хильдебранта) и дальнейшего количественного анализа ЭКГ в 12 отведениях (исходная ЭКГ в покое, после проведения пробы с задержкой дыхания на вдохе (Штанге) и с задержкой дыхания на выдохе (Генчи)), в условиях кардиопротекции (Корвитин и Тивортин) с исследованием вариабельности сердечного ритма и дисперсии интервала QT, оценкой фазы реполяризации ЭКГ относительно наклона сегмента ST и угла β° его направления, дифференцированного зубца Т при построении первой производной ЭКГ. Кардиопротекция при введении Корвитина и Тивортина на фоне стандартной терапии острого инфаркта миокарда свидетельствует об увеличении хронотропизма при Корвитине и положительном увеличении функции дыхания в тестах Штанге и Генчи с оптимизацией терапии в условиях одинакового распределения сатурации кислорода с преобладанием для Тивортина по индексу перфузии, однако с преобладанием симпатической активации при Тивортине для индекса Кердо и анализа вариабельности сердечного ритма против разбалансировки систем для индекса Хильдебранта при Корвитине, в то же время Тивортин более влиял на уменьшение показателей продолжительности и дисперсии интервала QT. Уменьшение угла β° направления сегмента ST и высоты направления наклона сегмента ST достоверно для обоих препаратов и более выражено для Корвитина. Изменения дифференцированного зубца Т на фоне этих препаратов являются положительными, что более выражено в случае Тиворина.
In order to study the effectiveness of quantitative assessment of electrocardiogram (ECG) by means of our own created program we conducted a research in acute myocardial infarction and hemodynamic status and breathing with the body temperature control in Zakharyin-Gad areas, in the study mentioned oxygen saturation and perfusion index of vegetative status assessment (indices Kerdo and Hildebrant) and further quantitative analysis of ECG in 12 leads (output ECG at rest, after samples from breath to breath (Stange) and breath exhale (Ghencea)), in terms of cardioprotection (Corvitin and Tivortin) to study variability heart rate and dispersion interval QT, ECG repolarization phase of assessment by ST segment slope and angle β° its direction and differentiation of the T wave in the construction of the first derivative of the ECG. Cardioprotection by intravenous Corvitin and Tivortinu on a background of standard therapy of acute myocardial infarction indicates an increase chronotropism for Corvitin a positive increase in respiratory function in tests Stange and Ghencea optimization therapy in uniform distribution of oxygen saturation with advantage Tivortin for the index of perfusion, but the prevalence of the sympathetic activation Tivortin Kerdo index and analyze heart rate variability to unbalance index Hildebrant for Corvitin, while Tivortin a reduced performance duration and dispersion interval QT. Reducing the angle β° of ST segment direction and height extension direction of slope of the ST segment significant for both drugs and more for Corvitin. Changes differentiated T wave in the background of both drugs are positive, which is more pronounced in the case Tivortin.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16053
Appears in Collections:Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БМВ_2017_2_ч.1_094.pdf320.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.