Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15368
Title: PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF COGNITIVE DISORDERS IN EXPERIMENTAL NEURODEGENERATION CAUSED BY 2 TYPE DIABETES MELLITUS
Authors: Kmet, O. G.
Filipet, N. D.
Kmet, T.I.
Hrachova, T.I.
Vepriuk, Y. M.
Vlasova, K. V.
Keywords: type 2 diabetes mellitus
neurodegeneration
carbacetam
enalapril
cognitive ability of rats
Issue Date: 2019
Publisher: Проблеми ендокринної патології
Abstract: Прогресивне зростання чисельності ускладнень цукрового діабету 2 типу робить проблему значущою для клінічної та фундаментальної медицини. Зокрема, нейродегенеративні процеси при цукровому діабеті 2 типу обтяжують перебіг захворювання, змінюють звичайний життєвий ритм, є вагомою причиною високих показників інвалідизації та летальності. Зниження когнітивних функцій є одним із основних ускладнень діабету. З літературних джерел відомо, що інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту розглядаються як засоби профілактики і лікування ускладненнях цукрового діабету, їх роль, як і модуляторів гама­аміномасляної кислоти, при розвитку центральної діабетичної нейродегенерації ще остаточно не визначена. Тому метою роботи є оцінка ефективності фармакологічної корекції когнітивних порушень модулятором гама­аміномасляної кислоти карбацетаму і блокатором ренін­ангіотензинової системи еналаприлом при експериментальній нейродегенерації, спричиненої цукровим діабетом 2 типу. Досліджено зміни когнітивних функцій під впливом карбацетаму та еналаприлу у нелінійних лабораторних білих щурів самців із нейродегенерацією за умов цукрового діабету 2 типу, змодельованого стрептозотоцином і високожировою дієтою. Когнітивну здатність оцінювали за поведінковими реакціями щурів у тестах «відкрите поле», «умовного рефлексу пасивного уникнення» та за формулою Баттлера. Оцінка поведінки у щурів із ЦД 2 типу показала покращення стану когнітивних функцій у групах із введенням карбацетаму та еналаприлу. Водночас мав місце переважний корегувальний вплив карбацетаму на адаптаційні, пізнавальні реакції та антиамнестичну активність, тоді як еналаприл більшою мірою покращував емоційний стан щурів. Аналіз антиамнестичних властивостей виявив більші значення показників на 14­ту, ніж на 1­шу добу корекції, що вказує на ефективність курсового введення карбацетаму та еналаприлу за умов нейродегенерації зумовленої ЦД 2 типу.
Прогрессивный рост численности осложнений сахарного диабета 2 типа делает проблему значимой для клинической и фундаментальной медицины. В частности, нейродегенеративные процессы при сахарном диабете 2 типа отягощают течение заболевания, меняют обычный жизненный ритм, являются весомой причиной высоких показателей инвалидизации и летальности. Снижение когнитивных функций является одним из основных осложнений диабета. Из литературных источников известно, что ингибиторы АПФ рассматриваются как средства профилактики и лечения осложнениях сахарного диабета, их роль, как и модуляторов гамма­аминомасляной кислоты, при развитии центральной диабетической нейродегенерации еще окончательно не определена. Поэтому целью работы является оценка эффективности фармакологической коррекции когнитивных нарушений модулятором гамма­аминомасляной кислоты карбацетамом и блокиратором ренин­ангиотензиновой системы эналаприлом при экспериментальной нейродегенерации, вызванной сахарным диабетом 2 типа. Исследованы изменения когнитивных функций под влиянием карбацетама и эналаприла в нелинейных лабораторных белых крыс самцов с нейродегенерации при сахарном диабете 2 типа, смоделированного стрептозотоцином и высокожировой диетой. Когнитивную способность оценивали по поведенческим реакциями крыс в тестах «открытое поле», «условного рефлекса пассивного избегания» и по формуле Баттлера. Оценка поведения у крыс с СД 2 типа показала улучшение состояния когнитивных функций в группах с введением карбацетаму и эналаприла. В то же время имел место преимущественное корректирующий влияние карбацетаму на адаптационные, познавательные реакции и антиамнестическое активность, тогда как эналаприл в большей степени улучшал эмоциональное состояние крыс. Анализ антиамнестическое свойств обнаружил большие значения показателей к 14, чем на 1­е сутки коррекции, указывает на эффективность курсового введения карбацетаму и эналаприла в условиях нейродегенерации обусловленной СД 2 типа.
A progressive increase of complications of type 2 DM makes the problem very important for clinical and fundamental medicine. In particular, neurodegenerative processes in case of type 2 DM aggravate the course of the disease, change a usual life rhythm, and are a valuable cause of high rates of disability and lethality. Deterioration of cognitive functions is one of the main complications of diabetes. In certain literary sources inhibitors of angiotensin­transforming enzyme are considered as the means to prevent and treat complications of diabetes mellitus. Their role as modulators of gama­aminobutyric acid with development of central diabetic neurodegeneration is not completely determined yet. Therefore, the objective of the study is to assess efficacy of pharmacological correction of cognitive disorders by carbacetam, a GABA modulator, and enalapril, a RAS blocker, in case of experimental neurodegeneration caused by type 2 DM. Changes of the cognitive functions under carbacetam and enalapril effect in nonlinear laboratory albino male rats with neural degeneration under conditions of type 2 diabetes mellitus simulated by streptozotocin and high fat diet are studied. The cognitive ability was assessed by behavioral reactions of rats in the tests «open field» and «the conditional reflex reaction of passive avoidance» by Butler formula. Behavior of rats with type 2 diabetes mellitus after administration of carbacetam and enalapril showed of cognitive functions in the groups. At the same time, carbacetam was found to possess better correcting effect on adaptation, cognitive reactions and anti­amnestic activity, while enalapril improved emotional condition of the rats mostly. Analysis of anti­amnestic properties found higher values of the parameters on the 14th day than on the 1st day of correction, which is indicative of the efficacy of a course administration of carbacetam and enalapril under conditions of neural degeneration stipulated by type 2 DM.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15368
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kmet T. a934cf56.pdf472.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.